Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling

forside rapport

Forfattar:
Karin Høyland, Karine Denizou, Daniela Baer, Hilde Finess Evensmo og Pernille Schanche Feragen
Publisert av:
SINTEF akademisk forlag
Utgivingsår:
2018
Oppdragsgivar:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med SINTEF
Oppdragsutførar:
SINTEF

Kort om publikasjonen

Rapporten presenterer ulike perspektiver på by- og stedsutvikling, blant annet aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende planlegging. 

Rapporten argumenterer for å utvide fokuset fra universell utforming av bygg til å fokusere på områdekvaliteter som inkluderer “alle”. En inkluderende områdeutvikling krever innsikt i ulike brukerperspektiver. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta. Rapporten gir konkrete eksempler på prosjekter der man har forsøkt å finne løsninger på tvers av grupper. Den gir verdifulle innspill til kommuner, planleggere og arkitekter som skal drive by- og stedsutvikling.


Oversikt over hovudfunn

  • Kunnskap om de ulike brukergruppene og samlokalisering av tilbud er suksessfaktorer.
  • Kommuner og planleggere må utvide fokuset for inkludering. Fra å kun tenke på universell utforming av bygninger, må fokus rettes mot kvaliteter ved hele nærområder, med nærhet mellom boliger og ulike møteplasser som inkluderer og inviterer flere.
  • Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om at områder planlegges på en måte som bidrar til å blande aldersgrupper. Hvordan kan fellesfunksjoner i sykehjem legges sentralt og inkludere tilbud også til andre aldersgrupper? Lokalisering og utforming av både sykehjem, dagtilbud, barnehager og bibliotek er alle viktige brikker i en planlagt lokalutvikling. God stedsutvikling må være både aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende. Rapporten sier kommunene må bli flinkere til å tenke på tvers av grupper og sektorer.
  • Personer med demens har for eksempel et stort behov for beskyttelse, trygghet og forutsigbarhet. Det har blitt større bevissthet rundt at de også må kunne delta i ulike organiserte aktiviteter for å ha et meningsfylt liv.
  • Skal man kunne bli boende hjemme lengre, betyr det et større fokus på utvikling av gode lokalmiljø.

Rapporten beskriver prinsipper og viser vellykkede eksempler på inkluderende tiltak i ulike områder og med ulike brukerperspektiver, noe som betyr by- og stedsutvikling som ivaretar flere.