Evaluering av tilskudd til etterinnstallering av heis

Forside rapport

Forfattar:
Stine Meltevik, Bjørn Brastad, Anne Wenche Emblem og Marthe Rosenvinge Ervik
Publisert av:
Oxford Research
Utgivingsår:
2016
Oppdragsgivar:
Husbanken

Kort om publikasjonen

Formålet med evalueringen har vært å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

Oversikt over hovudfunn

  • Overordnet er Oxford Researchs vurdering at tilskuddet og dets innretning fungerer tilfredsstillende og etter hensikten. 
      
  • Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. Det er Oxford Researchs vurdering at tilskuddsordningen langt på vei bidrar til dette. Tilskuddet har høy utløsende effekt: Det fører til etterinstalleringer som ikke ville ha blitt gjennomført uten tilskuddet. Husbankens forvaltning av tilskuddet vurderes videre som effektivt og hensiktsmessig. 
           
  • At tilskuddsandelen ligger på rundt 45 til 50 prosent synes å være vesentlig for å oppnå tilskudds-ordningens utløsende effekt. Et viktig poeng her er at terskelen som må til for å «utløse» en heis-installering trolig er ulik fra borettslag til borettslag.
          
  • Kjennskapen til ordningen er begrenset i boligbyggelag som ikke er tilknyttet NBBL og i mer frittstående borettslag. Videre ser Oxford Reserach at den kommunale involveringen er svak, og kjennskapen til ordningen er begrenset i kommuner og ved NAV-kontor. Fra enkelte deler av landet har det aldri vært søkt om tilskudd til verken prosjektering eller etterinstallering. Oxford Research anbefaler derfor Husbanken å gjøre en større innsats for å treffe disse.

Vedlegg

Sluttrapport Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis