Eldres boligsituasjon

Forsidebilde av hus med glassbalkong

Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

Forfattar:
Jardar Sørvoll, Hans Christian Sandlie, Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen
Publisert av:
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Utgivingsår:
2016
Oppdragsgivar:
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kort om publikasjonen

Rapporten «Eldres boligsituasjon – boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring» er laget av NOVA i 2016 som en videreføring av forskningsrapporten fra 2014 «Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene.»

Ifølge SSBs hovedalternativ vil andelen personer over 70 år øke fra 9 til 19 prosent av befolkningen mellom 2016 og 2060. Samfunnets aldring stiller dermed samfunnet overfor en rekke utfordringer som reflekteres i rapportens fire deler:

 1. Eldres boligsituasjon – kommunal planlegging. Hensikten i denne delen av oppdraget er å identifisere mulighetsrommet for strategisk og langsiktig planlegging som ligger i eksisterende planverktøy, kunnskap om den eksisterende boligmassen, kunnskap om eldres behov og preferanser, samarbeid mm.
 2. Tilgjengelighet og økonomisk teori
 3. Eldres boligformue og boligvalg.
 4. Insentiver til investering i bolig og sammenheng med offentlige virkemidler.
Disse problemstillingene besvares ved hjelp av tidligere forskning og kommuneplaner fra 89 «omsorgsboligkommuner», dvs. kommuner som søkte om tilskudd fra Husbanken for å bygge omsorgsboliger for personer over 67 år i perioden januar 2008 til oktober 2013. I tillegg trekker vi på kommuneplaner og kvalitative intervjuer med ansatte fra seks eksempelkommuner: Tromsø, Bodø, Larvik, Hamar, Rana og Asker.

Oversikt over hovudfunn

 • I rapporten finner forskerne at mange kommuner har lite kunnskap om kartlegging av boligbehov, boligmassens tilgjengelighet, eldres økonomi og mulighetene som ligger i dialog og samarbeid med private aktører for å kunne vurdere satsing på type boliger/institusjoner og tilpasninger i eksisterende boligmasse.

 • Alle 89 omsorgskommuner har mye å vinne på økt samarbeid mellom politikkområdene boligpolitikk og eldreomsorg. Kun i seks eksempelkommuner er det sammenheng i planer, men de gjennomføres ikke. Det er utydelig administrativ og politisk plassering.
 • Innsats må rettes mot tettsteds- og småbykommuner med stort behov for tilpasning av boligmassen for at eldre skal kunne bo hjemme lengre.
 • Det er behov for en mer aktiv boligpolitikk mot eldre. Eldre kan ha inntektstap, svekket mental kapasitet og handlingsevne, som gjør at de trenger offentlig, kommunal rådgiving og hjelp i en ombyggingsprosess. Viktig å gi rådgiving og stimulere eldre til å bruke boligformue til å tilpasse egen bolig. En betydelig andel eldre bytter bolig i godt voksen alder, men tidligere enn antatt. Dette kan tyde på en atferdsendring. De flytter fra større bolig til mindre bolig som er mer tilrettelagt og tilgjengelig. Av de som flytter bor flere i tilrettelagt bolig enn de som ikke flytter. Dette underbygger funn på strategisk flytting md tanke på alderdommen hos «flytterne». Få planlegger tilpasning av eksisterende bolig av de som ikke har flyttet. Enda færre av flytterne, men dette kan skyldes at boligen de flyttet til er tilpasset.

 • TEK 10 sørger langsomt for en mer tilgjengelig boligmasse.
 • Seniorer og eldre har boligkapital som gjør at de kan investere i mer tilgjengelig bolig. Boligrådgiving mot eldre knyttet til flytting, gjennomføring av tilpasningsprosjekter, samt lån og tilskudd, er mangelfull i mange kommuner. Mange eldre mangler kompetanse og handle kraft.
 • Behov for geografisk differensiering av virkemidlene i eldrepolitikken mellom sentrale strøk og tynne boligmarked i distriktene. Virkemidler og strategier tilpasset distriktskommuner rettet mot eldre, eks. strategisk støttekjøp av boliger for å gi private investerer mot til å satse, tilskuddsmidler/subsidier, dialog med utbyggere. Det finnes marked for leiligheter tilpasset eldre og seniorer, men uten offentlig støtte eller bistand vil de fort bli stående tomme.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten.