Effektivisering av kommunal planlegging

Sluttrapport
Forfattar:
Erik Plathe, May Britt Hernes
Utgivingsår:
2015
Oppdragsgivar:
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Oppdragsutførar:
Asplan Viak AS

Kort om publikasjonen

Asplan Viak ble engasjert av Kommunesektorens organisasjon (KS) til å gjennomføre et FoU-prosjekt om «Effektivisering av kommunal planlegging». Prosjektet er delt i to delprosjekt. Den første delen belyser forholdet mellom planlegging som redskap for iverksetting av nasjonal politikk versus planlegging som redskap for lokal initiert samfunnsutvikling. Det andre delprosjektet undersøker i hvilken grad kommunale planer blir gjennomført. Kunnskap fra prosjektet skal brukes i KS folkevalgtprogram og som innspill til fylkeskommunenes planfaglige veiledning til kommunene.

Prosjektet bygger på informasjonsinnhenting fra politisk og administrativt nivå i 14 utvalgskommuner samt informasjonsinnhenting fra departementene knyttet til statlige plankrav spesielt.

Oversikt over hovudfunn

Rapporten foreslår en rekke tiltak for effektivisering av kommunal planlegging.  

 • Kommunene må bruke plansystemet som løpende styringsredskap
  Kommunene selv må sikre at plansystemet brukes som løpende styringsredskap. Planstrategien må tas i bruk som et reelt styrings og prioriteringsredskap. Samfunnsdelen må vedtas tidlig i kommunestyreperioden slik at den danner grunnlag for prioritere i brorparten av kommunestyreperioden. Temaplaner og sektorplaner er strategisk utdypning ved behov. Disse bør tas ned i omfang til et realistisk nivå og tilpasset behovet.

 • Fylkeskommunene og regional stat må understøtte det enkelte kommunale plansystem
  Fylkeskommunen har et viktig veiledningsansvar for å bidra til at ikke fylkeskommunen selv eller regional stat «pålegger» kommunen spesifikke planer, men setter seg inn i og understøtter de plansystemene kommunene selv utvikler.

 • Staten bør gi en autorisert oversikt over hvilke planer som er lovpålagt
  Det finnes i dag ikke en autorisert oversikt over hvilke planer kommunene er pålagt å ha etter gjeldende regelverk. Dette skaper usikkerhet i kommunen og utfordrer det kommunale plansystemet ved at mange kommune tror at det er flere plankrav enn det faktisk er. Rapporten avdekker at det er svært få lovpålagte planer. Krav om spesifikke planer som vilkår for å få statlige tilskudd anbefales også avviklet.   

 • Lovendringer kan gi enklere plansystem og raskere planprosesser
  I rapporten foreslås det også to konkrete lovendringer. Det ene forslaget omhandler avvikling av planprogram som obligatorisk krav når samfunnsdelen revideres alene. Endringen kan bidra til raskere planprosesser og at samfunnsdelen tidligere i kommunestyreperioden kan vedtas som styringsverktøy. Det andre forslaget er at tematiske kommunedelplan avvikles og erstattes av tematiske planer. Dette kan bidra til et enklere plansystem.

 • Last ned folder med ti råd
  Basert på rapporten har KS i samarbeid med Asplan Viak AS utarbeidet en folder med 10 råd for et velfungerende og effektivt plansystem. Folderen kan printes ut som hefte i A3 format og brettes sammen. 

Lenke til meir informasjon

Rapporten Effektivisering av kommunal planlegging.