Den kommunale boligpolitikken som møteplass for ulike interesser

En studie av aktører, arenaer og innflytelse innenfor den kommunale boligpolitikken

Forfattar:
Arne Holm
Publisert av:
NIBR-rapport: 2007:20
Utgivingsår:
2007
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR/SINTEF/Byggforsk/NOVA

Kort om publikasjonen

Rapporten tar utgangspunkt i dei bustadpolitiske avgjerdsprosessane i kommunane og drøfter kva som bestemmer innhaldet i den kommunale bustadpolitikken og kva for aktørar som er sentrale og på kva for arenaer. Spesifikt inneheld rapporten følgande problemstillingar:

  • Kva bestemmer innhaldet i den kommunale bustadpolitikken?
  • Kven deltar i dei bustadpolitiske avgjerdsprosessane?
  • Kva slags innspel får politikarane i forhold til bustadpolitikken, og i kva grad og korleis blir politikarane utsette for press?
  • Korleis påverkar dette innhaldet i den kommunale bustadpolitikken?

Oversikt over hovudfunn

  • Dei bustadpolitiske avgjerdsprosessane er ein todelt prosess, der ein lukka og uformell prosess blir etterfølgd av ein open og formell. Hovudpremissane for innhaldet i politikken blir definert i første fase, der særleg dei private marknadsaktørane er sentrale. Når sakene kjem til andre fase, der sakene blant anna blir lagt ut på høyring, er dei viktigaste føringane i politikken sitt innhald lagt.
  • Dei private marknadsaktørane står fram i casekommunane som dei viktigaste ikkje-offentlige aktørane i utforminga av den kommunale bustadpolitikken. Det er også desse som er best bevisste på strategival.
  • Det er eit tett samhandlingsmønster i forholdet mellom dei private marknadsaktørane og dei kommunale myndigheitene.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Den kommunale boligpolitikken som møteplass for ulike interesser