Byen ikke for alle?

Fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?

Utgivingsår:
2014
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse

Kort om publikasjonen

Rapporten drøfter hvorvidt enkelte yrkesgrupper, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og pressområder som følge av høye boligpriser.

Nøkkelarbeidere er her definert som arbeidstakere som har en særlig viktig samfunnsfunksjon, og får lønningene fastsatt sentralt. Vanlige eksempler på slike nøkkelarbeidere er lærer, sykepleiere og personer innen sikkerhet (forsvar, brann, politi). Bakgrunnen for å studere denne yrkesgruppen er en bekymring om at storbyer og pressområder over tid vil miste arbeidstakere i viktige samfunnsfunksjoner.

Oversikt over hovudfunn

  • Utviklingen i det norske boligmarkedet, i kombinasjon med den norske lønnsdannelsen, på sikt kan føre til mangel på arbeidstakere innen visse yrkesgrupper innen offentlig sektor i de største byene. Problemstillingen er imidlertid i dag begrenset til noen få byer og yrkesgrupper og er i liten grad gjenstand for særlig oppmerksomhet.
  • Selv om rekrutteringsutfordringene per i dag ikke ser ut til å være betydelige – nasjonen sett under ett- er det viktig å være oppmerksom på at utviklingen i boligmarkedet over tid kan få store konsekvenser for disse nøkkelarbeiderne. Stimuleringstiltak for generell boligbygging eller bedre pendlingsmuligheter vil kunne forhindre en framtidig negativ utvikling.
  • Eventuelle offentlige virkemidler rettet mot konkrete yrkesgrupper, må også rettes mot tilbudssiden i boligmarkedet. Etterspørselsvirkemidler vil utelukkende bidra til ytterligere press i markedet.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten.