Bostedsløse i Norge 2005 – en kartlegging

Forfattar:
T. Hansen, E. Dyb og S. Østerby
Publisert av:
Prosjektrapport 2006:403
Utgivingsår:
2006
Oppdragsutførar:
Norges byggforskningsinstitutt og Byggforsk (SINTEF Byggforsk)

Kort om publikasjonen

Rapporten er basert på ei kartlegging av bustadlause i Noreg 2005. Rapporten har som formål å gi ei kortfatta og enkel framstilling av kartleggingsresultata. Kartlegginga er gjennomført etter modell av 1996- og 2003-kartleggingane. Eit hovudmål var å avklare eventuelle endringar.

Registrering av bustadlause skjedde ved at eit utval kommunar fyller ut eit skjema for kvar bustadlaus dei kjenner til.

Oversikt over hovudfunn

  • I 2005 var 5500 personer bustadlause (målt i siste veka av november).
  • Det er ein auke frå 2003, men ein nedgang sett i forhold til 1996.
  • Dei fleste bustadlause er i dei store byane.
  • Det er store forskjellar mellom kommunane i talet på bustadlause og utviklingstrekk.
  • Kartleggingsmetoden inneber ei betydeleg usikkerheit. Det berekna talet er heller for lågt enn for høgt.

Lenke til meir informasjon

Last ned Bostedsløse i Norge 2005