Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Forfattar:
K. R. Tronstad.
Publisert av:
NIBR
Utgivingsår:
2014
Oppdragsgivar:
IMDi sør
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Formålet med notatet er å analysere busetting og integrering av flyktningar i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Dei overordna problemstillingane som blir belyste i notatet, er kva som kan forklare kommunane si velvillige innstilling til å busette flyktningar. Kva kan forklare variasjonen i oppnådde resultat for deltakarar i introduksjonsprogram i ulike kommunar? Er det nokon samanheng mellom det å vere villig til å busette flyktningar og resultat i introduksjonsprogrammet?

Oversikt over hovudfunn

  • Analysen viser at det er ein gruppe på sju kommunar som skårar høgt på både busetting og overgang til arbeid og utdanning.
  • Ei gruppe på åtte kommunar skårar lågt både på busetting og på integrering av flyktningar.
  • Ei tredje gruppe kommunar er dei som har vore relativt restriktive med å ta imot flyktningar, men som har lykkast godt med å få dei ut i arbeid og utdanning.
  • Ei fjerde gruppe kommunar er kjenneteikna ved å ha busett relativt mange av dei flyktningane dei er bedne om, men som i mindre grad har lykkast med å få integrert dei i etterkant.

Lenke til meir informasjon

Last ned notatet Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon