Bosetting av flyktninger

Forfattar:
T. Ibenholt og O. Bakli
Utgivingsår:
2009
Oppdragsgivar:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Oppdragsutførar:
Devoteam daVinci

Kort om publikasjonen

Formålet med rapporten er å komme med forslag til tiltak som skal bidra til at busetting av flyktningar skal kunne skje innan 30 dagar etter at vedtaket om opphald er fatta. I tillegg er målet å få fram ny kunnskap om tiltakskjeda og tidsfristar i tillegg til ei heilskapleg forståing av saksflyten i busettingsarbeidet.

Rapporten er basert på intervju med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, IMDi, kommunar, mottak, UDI, KS, innvandrarorganisasjonar, i tillegg til casestudiar.

Oversikt over hovudfunn

  • Det er ikkje nødvendigvis nokon motsetnad mellom rask og god busetting, men god busetting er blant anna avhengig av gode prosessar både før og etter sjølve busettingsprosessen.
  • Det tar for lang tid å kople busettingsklare og ledige bustader. Hovudproblemet er ikkje mangel på bustader, men mangel på bustader av riktig størrelse – og på riktig stad.
  • Husbanken sine investeringsordningar blir av mange sett på som lite gunstige, og dei blir i liten grad brukte for å skaffe bustader til flyktningar.
  • IMDI si saksbehandling er prega av stor fleksibilitet og stort handlingsrom for den enkelte saksbehandlar, men er også svært personavhengig. Dette medfører individuell behandling av den enkelte saka.
  • Systemet gir motstridande signal med omsyn til kva som kan/skal leggast vekt på ved busetting.
  • Økonomiske rammevilkår er avgjerande både for kor mange vedtaksplasser som blir tilbydde og også i nokon grad for kor raskt busettinga av ulike kategoriar av busettingsklare går føre seg.
  • Økonomiske verkemiddel/insentiv er sannsynlegvis det sterkaste styringsinstrumentet for å få til raskare busetting.

Lenke til meir informasjon

Last ned IMDI-rapporten Bosetting av flyktninger

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon