Boligsosialt arbeid som helhet, samarbeid og individuell oppfølging

Evaluering av prosjektet ‘Bolig med nogo attåt’

Forfattar:
I.-H. Brænne
Utgivingsår:
2007
Oppdragsgivar:
Kirkens sosialtjeneste
Oppdragsutførar:
Diakonhjemmet Høgskole

Kort om publikasjonen

Prosjektet «Bolig med nogo attåt» er ledd i Kirkens Sosialtjeneste sitt arbeid for å utvikle nye perspektiv, nye tiltak og nye metodar i kampen mot bustadløyse. Rapporten er ei evaluering av dette prosjektet. Evalueringa har sett på kva for positive og kritiske faktorar som kan beskrivast i det bustadsosiale arbeidet i prosjektet, og kva forbetringspotensial som finst.

Rapporten baserer seg på kvalitative intervju med representantar for kommunar som har samarbeidd med «Bolig med nogo attåt» og med representantar for Kirkens Sosialtjeneste.

Oversikt over hovudfunn

Sjølv om prosjektet gjennomgåande blir evaluert positivt, så har det potensial for forbetring. Dette handlar blant anna om:

  • Gjennomgå rutinar for å krevje inne husleige
  • Greie ut om moglegheiter for prioritering inn mot akutt og/eller avrusingsplassar for brukarar som får oppfølging frå Kirkens Sosialtjeneste
  • Vurdere å etablere open dag eller eventuelt hospiteringsordningar for nye samarbeidspersonar

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten "Boligsosialt arbeid som helhet, samarbeid og individuell oppfølging"