Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn

Sosialtjenestens problemforståelse, tiltaksrepertoar og muligheter

Forfattar:
L. Østby og E. Brodtkorb
Utgivingsår:
2009
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Diakonhjemmet Høgskole og HUSK Osloregionen.

Kort om publikasjonen

Rapporten tar utgangspunkt i utfordringar knytte til bustadsituasjonen til eit aukande tal på innbyggarar med etnisk minoritetsbakgrunn i Bjerke bydel.

Rapporten bygger på til saman tre fokusgruppeintervju med saksbehandlarar i sosialtenesta og på bustadkontoret i Bjerke bydel.

Oversikt over hovudfunn

 • Tilsette ved sosialtenesta vurderer bustadproblema som eit sosialt problem. Dei opplever at tiltaka dei har å spele på, er for få og for dårlege.
 • Det er mangel på eigna bustader og på differensierte tiltak for oppfølging av personar i bustad.
 • Dei tilsette definerer bustadproblema som individuelle problem.
 • Tiltak som blir foreslåtte:
  • Vurderingar og saksbehandlingar kan gjerast til meir opne og kollektive prosessar.
  • Strengare regulering av den private utleigemarknaden
  • Fleire bustade
  • Tettare oppfølging og opplæring av brukarar
  • Styrke samarbeidet med utleigarar

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon