Bolig og levekår i Norge i 2007

En artikkelsamling

Forfattar:
H. C. Sandlie (red).
Publisert av:
NOVA
Utgivingsår:
2010
Oppdragsutførar:
Nova

Kort om publikasjonen

Formålet med denne artikkelsamlinga er å gi ny og oppdatert kunnskap om situasjonen på bustadmarknaden og bustadsituasjonen for ulike typar husstandar. Den primære datakjelda for artiklane sine analysar er levekårsundersøkinga frå 2007 med tilkopla likningsdata frå same året. Der det kan påvisast interessante endringstendensar, er også data frå levekårsundersøkingane som blei gjennomførte i 1997, 2001 og 2004, trekte inn. Analysane følger på mange område opp analysar som Gulbrandsen mfl. (2006) gjennomførte med utgangspunkt i levekårsundersøkinga 2004.

Oversikt over hovudfunn

  • Dei siste tiåra har trenden vore at nordmenn bur i stadig større bustader.
  • I europeisk samanheng er nordmenn dei som oftast bur i småhus, som for eksempel einebustad, rekkehus og tomannsbustad.
  • I løpet av perioden frå 1997 til 2007 har talet på husstandar i trongbudde bustader vore stabilt.
  • Aldersmessig har fordelinga av bustadkapital vanlegvis ei omvend U-form, og i 2007 var det folk i 40-åra som oftast sat med dei mest verdifulle bustadene.
  • Ein gjennomgang av kva typar husstandar som har størst risiko for å vere i ein vanskeligstilt posisjon, viser at unge og einslege er overrepresenterte.
  • Lang butid i ein leigebustad aukar sjansen for at ein vil fortsette som leigebuar i same bustad.
  • Det er no bestemt at dagens levekårsundersøkingar skal leggast om, og at Statistisk sentralbyrå skal gå bort frå systemet med årlege temaroterande undersøkingar.

Lenke til meir informasjon

Les artikkelsamlinga Bolig og levekår i Norge 2007