Bolig og helse

Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Forfattar:
H. Gautun og A. B. Grønningsæter
Publisert av:
Fafo-rapport 2012:03
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Fafo

Kort om publikasjonen

Stortinget vedtok i april 2010 ei samhandlingsreform for helsetenesta. I denne reforma sette staten ned fleire sentrale mål. I samband med dette vil bustadpolitikken kunne ha betyding for om kommunane kan lykkast med det førebyggande arbeidet, men også for å halde ved lag behandlingseffektar etter ferdig behandling og for gode rehabiliteringsprosessar. På bakgrunn av dette har rapporten følgande problemstilling: Kva betyding vil samhandlingsreforma få for framtidig sosial bustadpolitikk i kommunane? Denne vide problemstillinga blir vidare i rapporten delt opp i ni delspørsmål.

Rapporten er basert på ein dokumentanalyse av sentrale offentlege dokument og utgreiingar om reforma. Vidare blei det gjennomført fokusgruppeintervju i to kommunar, og ei kvalitativ intervjuundersøking med rådmenn og leiarar i helse- og sosialtenesta og i bustadsektoren i dei same kommunane.

Oversikt over hovudfunn

  • I dei offentlige dokumenta er det gjort få koplingar mellom samhandlingsreforma og bustadpolitikken. Bustadpolitikken er heilt fråverande i dokumenta om helsesektoren, og helsesektoren er i liten grad med i dokumenta om bustadpolitikken.
  • Fleire informantar etterlyser eit større engasjement frå statlege aktørar som Husbanken og Fylkesmannen for å stimulere til ei ivaretaking av bustadperspektiva i samhandlingsreforma.
  • Om samhandlingsreforma vil føre til ei større samordning i kommunar som ikkje har samordna bustadpolitikk og helse- og sosialpolitikk, vil sannsynlegvis vere avhengig av sentrale føringar.
  • Det er behov for å utvikle strategiar for ein meir utstrekt bruk av universelt utforma bustader.
  • Det ein fare for at tenestetilbodet som blir gitt til brukarar i eigen heim/bustad kan bli stramma inn, eller at bustader for personar med oppfølgingsbehov i større grad blir samlokaliserte for å effektivisere kommunen si tenesteutøving.
  • Dei fleste av informantane gav støtte til reforma sine målsettingar. Samtidig gav informantar uttrykk for at desse målsettingane kan bli vanskelege å nå.
  • Samhandlingsreforma si betyding for framtidig bustadpolitikk i kommunane vil variere frå kommune til kommune dersom det ikkje blir tatt nokre grep frå sentralt hald.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Bolig og helse - Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her