Analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Forfattar:
Stine Meltevik, Anne Wenche Emblem, Marthe Rosenvinge Ervik og Marte Tobro
Utgivingsår:
2017
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
Oxford Analyse AS

Kort om publikasjonen

Rapporten er ei oppfølging av rapporten «Evaluering tilskudd til etterinstallering av heis» som hadde som formål å finne og utvikle kunnskap om kva som skal til for å optimalisere utnyttinga av tilskot til etterinstallering av heis.

I denne rapporten tek den samfunnsøkonomiske analysa høgde for fleire kvantifiserte nytteverknadar og vil vurdere om tilskot til etterinstallering av heis kan rettast meir mot personar med behov (både med omsyn til økonomi og helse) for etterinstallering av heis, for på den måten auke måloppnåinga for ordninga.

Oversikt over hovudfunn

  • Forvaltninga av tilskotsordninga fungerer godt, men gitt den høge talet på søknadar så er det eit potensial for auka måloppnåing og nytte, gjennom ei auka ramme.
  • Husbanken bør vurdere å nedjustere tilskotsandelen, men samstundes opne for differensiering basert på størrelse på bustadselskapet.
  • Kommunane bør utfordrast til å delfinansiere tilskotet sidan den største reduksjon i kostnad for omsorg- og helsetenester ligg i kommunane.
  • Etterinstallering av heis er ei samfunnsøkonomisk god investering.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten.