Vanskeligstilte på boligmarkedet.

Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen.

Forfattar:
C. Ness og V. Nygaard
Publisert av:
Notat 2009:1002
Utgivingsår:
2009
Oppdragsgivar:
Husbanken Hammerfest
Oppdragsutførar:
Norut Alta

Kort om publikasjonen

Dette er den andre rapporten av totalt tre som Norut Alta utarbeider i prosjektet om vanskeligstilte på boligmarkedet og stedsutvikling. Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan de enkelte kommunene arbeider med boligsosiale problemstillinger og de vanskeligstiltes syn på dette. Den første rapporten «Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark» redegjorde for hvordan de enkelte kommunene arbeider med denne problematikken.

Denne rapporten belyser brukernes oppfatning av egen situasjon og kommunenes tilbud til dem. Målsetningen er å se kommunens tilbud og brukernes erfaring i sammenheng. Kommunene har de siste årene har nedlagt et betydelig arbeid for å styrke tilbudet til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og rapporten undersøker om dette gjenspeiler seg i brukernes erfaring.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med vanskeligstilte i seks case kommuner (Alta, Sør-Varanger, Lyngen, Lebesby, Berlevåg og Tana).

Oversikt over hovudfunn

  • Flertallet ga uttrykk for at kommunen hadde gitt dem hjelp.
  • Alle respondentene hadde kort ventetid mellom sin henvendelse om boligspørsmål og til de fikk tildelt sin første bolig.
  • Enkelte mente for mye ble overlatt til dem.
  • Det kan være en utfordring for kommunene å finne riktig tilbud til den enkelte.
  • Små kommuner har utfordringer med at saksbehandler kan ha kjennskap til brukerens familiære og personlige forhold.
  • Kvaliteten på boligene og naboforholdene viste seg imidlertid å være et problem for de fleste.

Lenke til meir informasjon

Les hele rapporten om vanskeligstilte på boligmarkedet