Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister

Forfattar:
V. Nordvik
Publisert av:
Notat
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NOVA

Kort om publikasjonen

Notatet er ein studie av fordelingsverknadene av bustøtta innanfor gruppa alderspensjonistar. Notatet er basert på analysar av bustøtteregisteret.

Oversikt over hovudfunn

  • Innanfor gruppa alderspensjonistar treffer bustøtta nesten berre einslege personar.
  • Blant gruppa alderspensjonistar er bustøtta eit svært utjamnande verkemiddel.
  • Mange pensjonistar blir løfta ut av fattigdom – berekna med utgangspunkt i EU sin definisjon – som følge av ordninga.
  • Bustøtta har ikkje nokon negativ effekt på arbeidsdeltakinga for denne gruppa.

Lenke til meir informasjon

Sjå heile studien frå NOVA.