Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger

Et forprosjekt som utforsker flyktningers mulighet for medvirkning i kommunenes boligsosiale arbeid.

Forfattar:
M. Hanche-Dalseth og S. M. Ouff
Publisert av:
Notat 17/2009
Utgivingsår:
2009
Oppdragsgivar:
Husbanken Midt
Oppdragsutførar:
Møreforskning

Kort om publikasjonen

Formålet med prosjektet er å innhente informasjon og kunnskap om kommunalt tilsette og flyktningar sin refleksjon rundt utfordringar, moglegheiter og erfaringar med flyktningar sin medverknad i bustadsosialt arbeid. Bustadsosialt arbeid blir sett i eit breitt perspektiv. Betydinga av brukarmedverknad blir vektlagt.

Datamaterialet baserer seg på fire dialogmøte med kommunetilsette og flyktningar.

Oversikt over hovudfunn

  • Flyktningar sin medverknad er minimal – både på individ- og systemnivå.
  • Rammevilkåra i kommunane reduserer motivasjon og moglegheiter for medverknad på individnivå.
  • Den kompetansegivande prosessen fram mot å komme i eigen bustad er den viktigaste for å styrke flyktningar sin moglegheit til å påverke livssituasjonen sin.
  • Medverknad på systemnivå er ei utfordring.

Lenke til meir informasjon

Last ned notatet "Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger"

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon