"Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på"

Om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentra innen psykisk helsetjeneste i kommunene

Forfattar:
T. H. Eidså og E. A. Haraldstad
Publisert av:
Mastergradsoppgave i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Studien rettar søkelyset mot bufellesskap og dagsenter berekna for menneske med psykiske lidingar. Hensikta med studien er å undersøke om dei materielle stadene støttar opp om intensjonane bak oppføringa av bufellesskap og dagsenter; om stadene bidrar til gode levekår og eit betre liv for brukarane. Fokus er på materialitet, reglar og rutinar med utgangspunkt i forholdet mellom menneska og den bygde staden. Problemstillinga er følgande: Kva betyding kan bufellesskap og dagsenter innan psykisk helseteneste i kommunane ha for sosial integrering, normalisering og levekår?

Dette er ein kvalitativ studie med etnografisk tilnærming.

Lenke til meir informasjon

Les heile masteroppgåva Vi ønsker å bli sett