Kommunalt tilbud til pasienter med alvorlig psykisk helse- og rusproblemer

Hvordan skal Asker kommune sikre et helhetlig tilbud under nye forutsetninger om betalingsplikt?

Forfattar:
Anne Birgit Gravdahl, Janicke Getz, Tor Erik Befring
Publisert av:
Handelshøyskolen BI
Utgivingsår:
2019

Kort om publikasjonen

Masteroppgaven anvender strategisk teori og metodeverktøy for å analysere et problem som er aktuelt i offentlig sektor med utgangspunkt i Asker kommune. Pasientgruppen og kommunen er berørt av politiske og juridiske endringer som gir pasientene grunn til å forvente bedre oppfølging, innflytelse på hvilken hjelp man får og muligheter til å leve et godt liv. Kommunen er på sin side stilt overfor en rekke nye oppgaver og kvalitetskrav som den til nå ikke har vært innrettet for å kunne løse.

Med bakgrunn analysen anbefaler forfatterne Asker kommune en strategisk tilnærming og implementeringsplan. I anbefalingen inngår at deler av tiltakene, rettet mot de mest innsatskrevende pasienten, kjøpes av eksterne private aktører.

Oversikt over hovudfunn

  • Kostnadseffektiv og god ivaretakelse av behovene i pasientgruppen krever responsive og tilpasningsdyktige tjenester fra kommunen.
  • Behov drives oppover i omsorgstrappen. I mangel av relevante tilbud blir behovet ivaretatt av et høyere og mer kostnadskrevende omsorgsnivå.
  • Det er særlig evne til samarbeid mellom avdelinger, tilpasningsdyktighet og felles oppgaveforståelse som er utslagsgivende der det svikter. Mangelen kan oppsummeres i begrepet dynamisk kapabilitet.
  • Kravene til tilpasningsdyktighet i og mellom avdelinger gir noen organisatoriske utfordringer som dagens struktur ikke er skapt for å løse og bryter med rådende tradisjon og kultur i kommunen.
  • Det bør bygges opp strukturer som fremmer en god vertikal integrering av de ulike tjenestene.
  • Der behovet veksler mellom det mest kostnadskrevende tiltaket i kommunen og spesialisthelsetjenestetilbud, bør kommunen prioritere horisontal integrering gjennom innkjøp av tjenesten fra eksterne leverandører.

Mer om horisontal og vertikal integrasjon

Horisontal og vertikal integrasjon er eksempler på to ytterligheter i konsernstrategiske tilnærminger.

Gjennom horisontal integrering vil et konsern etablere f.eks. flere detaljister med samme innretning og varesortiment, noe som kan gi flere stordriftsfordeler (felles innkjøp, markedsføring, utvikling av selgerkorps mm). Parallellen til helsetjenester vil være at et konsern etablerer flere tilbud/enheter rettet mot samme brukergruppe, med behov for samme kompetanse og med parallelle turnuser. Det vil bl.a. kunne innebære at sykefravær eller annen ikke-planlagt variasjon i kapasitet/behov kan håndteres med overføring av kapasitet mellom enhetene.

Vertikal integrasjon er en konsernstrategi som innebærer at konsernet bygger ut tjenester/tilbud på flere nivåer i produksjonkjeden, eller i en helsesammenheng; utvikler tilbud på flere nivåer. Kommunen som konsern kan utvikle en systematikk som gjør at tilbud utfyller hverandre på en forutsigbar måte for å følge opp brukere med store svingninger i behov. Det vil kunne være eksempel på vertikal integrasjon.

Lenke til meir informasjon

Les hele masteroppgaven.