Hvordan vil du bo?

En kvalitativ undersøkelse av boligdrømmene til bostedsløse

Forfattar:
A. H. Corneliussen
Publisert av:
Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap. NTNU
Utgivingsår:
2010

Kort om publikasjonen

Denne oppgåva tar for seg korleis bustadlause rusavhengige ser for seg draumen om den gode bustaden, og moglegheitene for å realisere denne. For å finne ut av dette har oppgåva analysert korleis bustadlause personar vurderer: sine handlingsrom som aktørar på bustadmarknaden, sine moglegheiter i møte med kommunen, sine erfaringar frå tidlegare bustadkarrierar, og noverande situasjon.

Det empiriske datamaterialet som ligg til grunn for denne oppgåva, baserer seg på kvalitative individuelle intervju med fire bustadlause personar i ein middels stor by på Austlandet i Noreg.

Lenke til meir informasjon

Les heile masteroppgåva «Hvordan vil du bo»