Fra leie til å eie egen bolig

From renting to owning your own house

Forfattar:
I. Sandvin
Publisert av:
Mastergradsoppgave i Klinisk helse og omsorgsvitenskap. Høgskolen Stord/Haugesund
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Formålet med oppgåva er å finne ut korleis dei bustadsosiale verkemidla som Husbanken deler ut, fungerer for enkeltindividet, og korleis ein opplever det å kunne kjøpe eigen bustad, ved hjelp av desse midla. Eit anna mål med studien er å få vite litt om korleis dette verkar inn på helsa til den enkelte og kva utfordringar ein opplevde både før og etter kjøp av bustad. Resultata er drøfta ut frå eit omsorgsvitskapleg perspektiv.

Det å få auka innsikt og forståing vil kunne bidra til at helsearbeidarar kan jobbe for at vanskelegstilte skal kunne få betre hjelp og rettleiing for å kunne kjøpe bustad. Det kan også bidra til å avdekke kva som kan forbetrast i prosessen med kjøp av bustad.

Oppgåva er basert på semistrukturerte intervju.

Lenke til meir informasjon

Les heile mastergradsoppgåva her.