Empowerment og Housing first - Om mennesker i en boligsosial modell

Forfattar:
G. Meen
Publisert av:
Mastergradsoppgave i samfunnsarbeid. Institutt for sosialfag og vernepleie. Høgskolen i Bergen
Utgivingsår:
2005
Oppdragsutførar:
Høgskolen i Bergen

Kort om publikasjonen

Oppgåva handlar om prosjektet «Housing first» i Bergen. Housing first er ein bustadsosial modell som bygger på at deltakarane skal oppleve valfridom og det å sjølv kunne bestemme, verdiar som kan knytast til empowerment. Oppgåva si problemstilling er: Kva er empowerment i Housing first? Meen har sett på korleis empowerment i Housing first kjem til uttrykk på tre ulike nivå: korleis empowerment kjem til syne gjennom rapportar og strategiplanar som beskriv modellen, korleis Housing first-teamet legg til rette for empowerment til deltakarane, og korleis deltakarane opplever å vere self-empowered.

Oppgåva er basert på dokumentanalyse av rapportar og retningslinjer sette av myndigheitene, som handlar om bustad- og ruspolitikk, i tillegg til eit fokusgruppeintervju av Housing first-teamet og intervju av deltakarar.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgåva "Empowerment og Housing first - Om mennesker i en boligsosial modell"

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon