Boevne - En kartlegging av ulike klientkategoriers evne til å nyttiggjøre seg tilbudet om kommunal bolig

Forfattar:
K. H. Olsen
Publisert av:
Mastergradsoppgåve i sosialt arbeid. Universitetet i Stavanger
Utgivingsår:
2011

Kort om publikasjonen

Oppgåva handlar om buevne i kommunale buforhold og dei problema og utfordringane som eksisterer der. Oppgåva sitt overordna mål har vore å få fram kva for klientkategoriar som særleg kan knytast opp mot problematisk buåtferd. Buevne er knytt opp mot sju ulike klientkategoriar.

Undersøkinga er utført gjennom bruk av eit spørjeskjema som er distribuert til 33 informantar som både har erfaring med og kunnskap om ulike sider ved både bustadløyse, buevne og problematisk buåtferd.

Lenke til meir informasjon

Les mastergradsoppgåva «Boevne - En kartlegging av ulike klientkategoriers evne til å nyttiggjøre seg tilbudet om kommunal bolig»