Evaluering av Brobyggerprosjektet

Arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

Forfattar:
Nora Gotaas og Torunn Højdahl
Publisert av:
NIBR/KRUS
Utgivingsår:
2006
Oppdragsgivar:
Primærmedisinsk verksted, Analysestaben i Politi- og justisdepartementet
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Ei evaluering av «Brobyggerprosjektet»: ei utprøving av metodiske verkemiddel, som samtalemetodikk og nettverksarbeid, for å styrke den straffedømte si evne til meistring av eigen livssituasjon. Målgruppa er unge domfelte menn i alderen 15–30 år med somalisk og pakistansk bakgrunn.

Oversikt over hovudfunn

  • Deltakarane slit med mange og samansette problem prega av bustadløyse, rusproblematikk, ustabil inntekt, manglande nettverk og brotne relasjonar. Hensikta med «Brobyggerprosjektet» var å finne fram til kva som kunne vere nyttige tilnærmingar i arbeidet med å styrke deltakarane si meistringsevne.
  • Prosjektet prøvde ut ulike metodiske tilnærmingar overfor målgruppa: løysingsorienterte samtalar, element frå narrativ tilnærming, reflekterande prosessar, motiverande samtalar og transformativ justis.
  • Tilrådingar: Nettverksarbeid overfor målgruppa bør knytast opp mot instansar som har tillit i det aktuelle minoritetsmiljøet.
  • Bygge bruer mellom livet innanfor og utanfor fengselet for å sikre oppfølging og rehabilitering
  • Arbeide med deltakarane sine dynamiske risikofaktorar (dvs. faktorar som kan endrast), og ein styrkebasert modell bør intensiverast.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten Evaluering av brobyggerprosjektet

Lengre samandrag av publikasjonen

Prosjektet skulle utvikle strategiar for å reintegrere unge straffedømte med somalisk og pakistansk bakgrunn. Evalueringa synleggjer korleis dei ulike metodiske tilnærmingane blei prøvde ut i praksis. Her kan nemnast motiverande samtalar, reflekterande samtalar, narrativ metodikk, løysingsfokuserte samtalar, stormøte og nettverksarbeid. Hensikta var å finne strategiar og verktøy for korleis ein kunne skape sosiale band mellom livet innanfor og livet utanfor fengselsmurane og å styrke dei domfelte si evne til å meistre livssituasjonen sin under og etter soning.

Evalueringa viser også at dei enkelte deltakarane hadde få erfaringar med å leve som ungdommar i ein vanleg heim. Erfaringane deira var knytte til kriminalitet, stoff og opphald på institusjon (fengsel). Eit heilskapleg ansvar for at dei unge domfelte skulle ta kontroll over, handtere, få oversikt over og sjå samanhengar i livet sitt bør etablerast. Det blir foreslått konkrete tiltak for å forbetre arbeidet mot denne målgruppa. Ein styrkebaserte modell i arbeidet med å reintegrere bør vurderast for tilpassing i kriminalomsorga.