Gjennom nåløyet – en sammenligning av tilpasning til boligmarkedet blant hushold med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn.

Forfattar:
S. Søholt
Publisert av:
NIBR - Dr. polit avhandling
Utgivingsår:
2007

Kort om publikasjonen

Temaet for avhandlinga er relasjonen mellom innbyggarar med etnisk minoritetsbakgrunn og bustadmarknaden. Avhandlinga handlar om korleis bustadmarknaden blir opplevd og handtert av minoritetar, sett i lys av politiske målsettingar om integrering av den etniske minoriteten på bustadmarknaden. Søholt identifiserer, analyserer og samanliknar kva slags strategiar som blir utvikla for å skaffe bustad, eller forbetre eigen bustadsituasjon, og kva strategiane fører til blant bustadsøkarar i Oslo med opphav frå Pakistan, Sri Lanka og Somalia.

Avhandlinga er basert på kvalitative intervju med personar med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, og i tillegg analyse av statistikk og offentlege dokument.

Oversikt over hovudfunn

 • Dei tre minoritetsgruppene utvikla ulike tilpassingsstrategiar.
 • Minoritetane ser på det å ha ein tilfredsstillande bustadsituasjon som viktig for velferda deira i Noreg.
 • Den aukande delen av bustadeigarar blir tolka som eit uttrykk for strukturell integrering.
 • Det å bli bustadeigarar og å bli integrert i dei grunnleggande strukturane i bustadmarknaden har viktige implikasjonar:
  • Blir integrert i vanlege verdiakkumuleringsprosessar
  • Kan bestemme om og når dei vil flytte
  • Oppleving av tryggleik
  • Oppleving av å beherske prosessar i det norske samfunnet, som igjen gir sjølvtillit – og empowerment; mens det å vere lenge i leigemarknaden kan føre til disempowerment.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «Gjennom nåløyet».

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon