Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming

Forfattar:
May Østby og Marit Haugenes
Publisert av:
Universitetsforlaget
Utgivingsår:
2019
Oppdragsutførar:
Høgskolen i Østfold

Kort om publikasjonen

Inkluderande forsking inneber at personar med utviklingshemming sjølv deltek i forskinga, noko som gjev dei ei unik moglegheit til å påverke tenestetilbodet og eige liv. Boken presenterer erfaringar frå ulike forskingsprosjekt i samarbeid med personar med utviklingshemming som har blitt gjennomført dei siste åra. 

Oversikt over hovudfunn

  • Boken beskriver korleis det kan leggjast til rette for auka innflytelse og deltaking, noko som er overførbart til terapeutisk arbeid. 
  • Inspirere til meir inkluderande medverknadsprosessar. 

Lenke til meir informasjon

Boka er utgjeve av Universitetsforlaget.