Bolig for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk

Forfattar:
I.L. S. Hansen og S. Øverås
Publisert av:
Kapittel i boken Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten
Utgivingsår:
2007

Kort om publikasjonen

Kapittelet diskuterer sentrale dimensjonar i arbeidet med å legge bustader til rette og hjelpetiltak for personar som både har psykisk liding og rusproblematikk. Diskusjonen er basert på eigne studieevalueringar av ulike bu- og behandlingstilbod og brukarstudiar som er utførte blant personar som har fått bustad og tenester.

Oversikt over hovudfunn

Kapittelet framhevar fleksibilitet og tilstrekkeleg individuell oppfølging, tilrettelegging for tryggleik og samarbeid med behandlingsapparatet som nøkkeldimensjonar som er av overordna betyding for å fremme bustabilitet for personar med psykiske lidingar generelt.