Myth of Failed Integration: The Case of Eastern Oslo

Artikkel i City & Society, Vol. 25, nr. 1, s. 5-24, 2013

Forfattar:
B. Andersen og H. Biseth
Utgivingsår:
2013

Kort om publikasjonen

Artikkelen undersøker påstandar som er fremma i den offentlege diskursen (medium, politikarar osv.) om marginalisering av ungdom med innvandrarbakgrunn i Oslo. Artikkelen baserer seg på feltarbeid i Groruddalen og indre Oslo Øst i perioden 2007–2010 (Andersen) og ein samanliknande studie av skandinaviske hovudstader med fokus på skule, medborgarskap og demokrati i perioden 2007–2010 (Biseth).

Oversikt over hovudfunn

  • Det ikkje bevis for at innvandrarar i Oslo sine forstader er framandgjorte i forhold til storsamfunnet.
  • Det er ingen indikasjonar på mobilisering i denne gruppa. Dette er ei tru som har sitt opphav i misforståingar om gettoar i Oslo.
  • Ungdom i dei materielt belasta områda i Oslo er ikkje sosialt isolerte, men deltar aktivt i sentrale mainstream institusjonar og arenaer.

Sosial kategorisering kan vere sjølvoppfyllande: Å kategorisere og definere personer som veks opp i eit bestemt område, for eksempel «muslimsk ungdom i Groruddalen» som marginaliserte og potensielt farlege, kan føre til at folk behandlar dei deretter og at ungdommane trekker seg tilbake frå storsamfunnet.


Lenke til meir informasjon

Les rapporten Myth of Failed Integration