Mange låner mye

Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet

Forfattar:
D. Ellingsen
Publisert av:
Samfunnsspeilet, 25 (4)
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Sørlandets komptansefond

Kort om publikasjonen

Artikkelen presenterer tal for kor mykje forskjellige innvandrargrupper låner sett i forhold til kva husstandsinntekt dei har. Vidare diskuterer artikkelen låneåtferd som ein indikator på integrasjon i bustadmarknaden, innvandrargruppene sin kompetanse på marknaden, og om religiøse «forbod» mot lån og gjeld har betyding for låneåtferd.

Artikkelen baserer seg på data frå Levekårsundersøkinga blant innvandrarar 2005–2006. Artikkelen er ein del av eit større prosjekt om integrering på bustadmarknaden finansiert av Sørlandets kompetansefond.

Oversikt over hovudfunn

  • Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre har ein del likskapar med resten av befolkninga på lånemarknaden.
  • Avstanden mellom dei som låner svært mykje og dei som låner lite eller ikkje noko, er større enn for befolkninga som heilskap.
  • Religiøse «forbod» mot lån og gjeld ser ikkje ut til å halde mange borte frå lånemarknaden.
  • Fleire innvandrargrupper har ei lånebyrde som gir grunnlag for uro.
  • Lånemønstera bør studerast meir inngåande for å sjå deira relasjon til innvandrarar sin integrasjon og segregasjon i bustadmarknaden.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Mange låner mye

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon