Housing allowances, mobility and crowded living: the Norwegian case

Forfattar:
Viggo Nordvik
Publisert av:
Artikkel i Journal of Housing and the Built Environment, November 2015, Volume 30, Issue 4, pp 667-681
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Den norske bustøtta er meint å gjøre det mogleg for økonomisk svake husstandar å oppnå ein god bustadkvalitet. Denne artikkelen undersøker korleis bustøtta påverkar førekomsten av overfylte husstandar og mobilitet.

Meir konkret undersøkte artikkelen bustadmarknaden si åtferd i ei behandlingsgruppe som var i ein situasjon der variasjonar i bustadsituasjonen direkte hadde innverknad på mengda av bustøtte dei fekk. Denne gruppa blei samanlikna med åtferda til ei kontrollgruppe som ikkje var i denne situasjonen.

Artikkelen bygger på data frå Husbanken sitt bustøtteregister frå august 2009 til og med mai 2010.

Oversikt over hovudfunn

  • Sjansen for å flytte ut av eit overfylt buforhold var 14% høgare blant bustøttemottakarar, viss bustøtta var påverka av marginale variasjonar i prestøtte-buutgifter, enn i kontrollgruppa.
  • Både mobilitet og tendens til å flytte inn i overfylte bustader er påverka signifikant av utforminga av bustøtta.

Lenke til meir informasjon

Les heile artikkelen om Housing allowances.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon