Housing allowances, mobility and crowded living: the Norwegian case

Forfattar:
Viggo Nordvik
Publisert av:
Artikkel i Journal of Housing and the Built Environment, November 2015, Volume 30, Issue 4, pp 667-681
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Den norske bustøtta er meint å gjøre det mogleg for økonomisk svake husstandar å oppnå ein god bustadkvalitet. Denne artikkelen undersøker korleis bustøtta påverkar førekomsten av overfylte husstandar og mobilitet.

Meir konkret undersøkte artikkelen bustadmarknaden si åtferd i ei behandlingsgruppe som var i ein situasjon der variasjonar i bustadsituasjonen direkte hadde innverknad på mengda av bustøtte dei fekk. Denne gruppa blei samanlikna med åtferda til ei kontrollgruppe som ikkje var i denne situasjonen.

Artikkelen bygger på data frå Husbanken sitt bustøtteregister frå august 2009 til og med mai 2010.

Oversikt over hovudfunn

  • Sjansen for å flytte ut av eit overfylt buforhold var 14% høgare blant bustøttemottakarar, viss bustøtta var påverka av marginale variasjonar i prestøtte-buutgifter, enn i kontrollgruppa.
  • Både mobilitet og tendens til å flytte inn i overfylte bustader er påverka signifikant av utforminga av bustøtta.

Lenke til meir informasjon

Les heile artikkelen om Housing allowances.