Homeownership and Symbolic Boundaries

Exclusion of Disadvantaged None-homeowners in the Homeowner Nation of Norway

Forfattar:
A. Vassenden
Publisert av:
Artikkel i Housing Studies, 29 (6), s. 760-780
Utgivingsår:
2014

Kort om publikasjonen

Artikkelen diskuterer betydinga av å eige / ikkje eige bustad og korleis dette påverkar opplevinga av moralsk verdi og sosial inkludering/ekskludering. Artikkelen tar fatt i meiningsaspektet – som forfattaren meiner bustadforskarar i liten grad har vore opptatte av, og introduserer omgrepet symbolske grenser til bustadforskinga.

Artikkelen er basert på 27 kvalitative intervju med vanskelegstilte på bustadmarknaden i Oslo og Stavanger. Personane som er intervjua, kan plasserast i tre kategoriar: flyktningar, personar med rus- og/eller psykiske problem og ‘deklasserte’.

Oversikt over hovudfunn

  • Det å eige bustad er knytt til tryggleik/sikkerheit, fridom/sjølvstende, økonomi (sparing) og tilhøyrsle.
  • Å eige / ikkje eige bustad utgjer ei symbolsk grense mellom dei verdige og dei mindre verdige, og dei som er innanfor og dei som er utanfor.
  • Vanskelegstilte som ikkje eig bustad, som strever for sikkerheit og sjølvstende i den private leigemarknaden eller den kommunale bustadmarknaden, opplever ofte at deira ekskludering frå bustadmarknaden blir assosiert med ein manglande moralsk verdi og verd og symbolsk ekskludering.

Lenke til meir informasjon

Les heile artikkelen om homeownership.