Tilskudd til utredning og prosjektering

Forvalter av ordningen:
Kommunene. Fra 2020 er tilskuddet overført direkte til kommunen innenfor rammetilskuddet. En direkte rammeoverføring setter større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til ordningen i kommunens økonomi- og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at folk kan bli boende lengre hjemme, og gi et mindre behov for de dyreste kommunale tjenestene. Økt tilgjengelighet gir også bedre tilrettelegging for tjenesteyting i hjemmet.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av boliger. Tilskuddet skal bidra til gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen i dag eller i fremtiden. Dette tilskuddet må ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning.

Målgruppe

Tilskuddet gjelder personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor.

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året.

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold: 

  • muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
  • uteområder og atkomst
  • tilgjengelighet inne
  • arealbehov
  • innredning og brukbarhet
  • om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommune

Tilskuddet kan brukes til å dekke kostnader til profesjonell prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gå til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvor stort tilskudd kan tildeles
Det er opp til den enkelt kommune å vurdere om tilskudd skal gis og hvor stor utmålingen skal være. 

  • Tilskuddene kan være økonomisk behovsprøvd. 
  • Tilskudd til utredning og eventuelt prosjektering bør ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning

Det er svært viktig at kommunene bruker handlingsrommet som finnes i de økonomiske virkemidlene slik at sakene kan løses på best mulig måte. Å søke tilskudd og lån, samt å gjennomføre en tilpasning, kan for mange være så krevende at de trenger hjelp fra kommunen, annen fagperson eller pårørende. Det er avgjørende at bruker får god og riktig informasjon på et tidlig tidspunkt.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lån til oppgradering fra Husbanken

Tilskudd til heis fra Husbanken

Lenke til mer informasjon