Tilskudd til utleieboliger

Forvalter av ordningen:
Husbanken

Formål

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Målgruppe

 • vanskeligstilte på boligmarkedet
 • boliger i egnede bomiljøer for barn og unge
 • boliger til personer med rusproblemer 

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Andre

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist og søknader kan sendes inn fortløpende. Alle må sende inn søknad digitalt med elektronisk ID. Kommuner som er med i Husbankens kommuneprogram får egen ramme som disponeres frem til 1.oktober, og behov skal meldes inn gjennom egen behovsmelding.

Hva kan dekkes av ordningen?

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved:

 • oppføring av nye boliger 
 • kjøp av boliger
 • ombygging av andre bygg til boliger
 • etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

De som kan søke er: 

 • kommuner
 • foretak og andre som inngår avtale med kommunen eller et statlig helseforetak med eksklusiv rett til tildeling i 30 år

 

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Lenke til mer informasjon på husbanken.no