Tilskudd til tilstandsvurdering

Forvalter av ordningen:
Husbanken
Ansvarlig enhet:
Regionkontorene i Husbanken

Formål

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger.

Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og lignende som består av seks boliger eller flere. Med «og lignende» menes andre typer boligselskaper der beboerne har en eierandel i selskapet og en borett til en konkret bolig knyttet til denne eierandelen, typisk boligaksjeselskaper. Utleieselskaper kan ikke få tilskuddet, det gjelder både stiftelser og andre utleiere.

Målgruppe

Borettslag og sameier som trenger oppgradering av boligene. Typiske tilskudd er på 30 000 - 100 000 kroner. 50% av dokumenterte kostnader dekkes. Ett års frist for gjennomføring fra tilsagnsdato.

Hvem kan søke?

  • Andre

Søknadsfrist

Ingen frist. Søknader kan sendes hele året.

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilstandsvurdering av boligene med hovedvekt på tilgjengelighet, universell utforming og redusert energibruk. Se nærmere informasjon og beskrivelse i Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering.

Målgruppen for veilederen er boligselskap (borettslag, sameier og liknende) som omfatter seks eller flere boliger og som skal søke Husbanken om tilskudd til tilstandsvurdering av bygningsmassen. Hensikten med veilederen er å støtte søknadsprosessen og tydeliggjøre hvilke krav som må oppfylles for å få tilskudd.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilskudd til tilstandsvurdering på Husbanken sine nettsider.