Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Forvalter av ordningen:
Ordningen forvaltes av kommunene på vegne av Husbanken. Fra 2020 blir tilskuddet overført innenfor rammetilskuddet og videreført i form av kommunale ordninger. En direkte rammeoverføring vil sette større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til ordningen i kommunens økonomi- og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at folk kan bli boende lengre hjemme, og gi et mindre behov for de dyreste kommunale tjenestene. Økt tilgjengelighet gir også bedre tilrettelegging for tjenesteyting i hjemmet.

Formål

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til det, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Målgruppe

  • personer med behov for tilpasset bolig
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • eldre

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tilskudd vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke satt frister, men behandler søknadene fortløpende.

Hva kan dekkes av ordningen?

  • enkle tiltak for å bedre adkomsten til boligen
  • større ombygginger for å tilrettelegge boligen

Tilskuddet har ikke samme behovsprøving som tilskudd til etablering, men tilpasningen må være hensiktsmessig. Behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon