Tilskudd til boligsosiale tiltak

Forvalter av ordningen:
Husbanken
Ansvarlig enhet:
Alle kontor i Husbanken

Formål

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk.
Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Målgruppe

Husbanken prioriterer prosjekt og tiltak som utvikler nye metoder, konsept og løsninger som kan taes i bruk av flere.

I 2021 vil Husbanken særlig vurdere søknader som viser:

  • forsøk med nye botilbud for bostedsløse
  • samordning på bolig- og tjenesteområdet
  • nye konsept for boligrådgiving som fører til at flere vanskeligstilte får egen bolig
  • nye former for brukermedvirkning i utviklingen av bolig- og tjenesteområdet

I tillegg vil Husbanken vurdere søknader om midler til utvikling av digitale løsninger som utnytter data og tjenester fra prosjektet Kobo (digitalt system for kommunale utleieboliger). Mer informasjon om prosjekt Kobo

Husbanken vil ikke prioritere rene FoU-prosjekt.

Hvem kan søke:

  • frivillige, private og offentlige aktører som forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • leietakerorganisasjoner som søker om støtte til drift
  • kommuner som starter særlig nyskapende prosjekt med høy overføringsverdi til andre kommuner  

Vi forutsetter at tilskuddsmottakerne samarbeider med Husbanken og/eller kommunen på det boligsosiale området, og at prosjektet blir avsluttet samme år som tilskuddet blir gitt. 

Erfaringer og resultat fra prosjektene skal være tilgjengelige og gratis for alle og skal dokumenteres på en slik måte at det kan blir formidlet, blant annet gjennom veiviseren.no.

Søknadsfrist: 

Frist for å søke er 8. januar 2021.

Les mer og finn søknadsskjema på husbanken.no

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskuddsutmåling

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetlig vurdering, basert på kostnader og muligheter for annen finansiering. Husbanken kan kreve at søkerne bidrar med egeninnsats, egenkapital, personalressurser, lokale og liknende.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Helsedirektoratet:

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 

NAV:

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret 

Barne- ungdom og familiedirektoratet:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Lenke til mer informasjon

Se Forskrift om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken

Spørsmål og svar - søkerkonferanse - Tilskudd til boligsosiale tiltak 2021 (ppt)