Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker


Forvalter av ordningen:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Ansvarlig enhet:
Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Formål

Tilskuddet skal dekke ekstra utgifter som kommunen får ved bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere bosetting av disse flyktningene. 

Målgruppe

Kommuner som bosetter flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker.

Hvem kan søke?

  • Kommuner

Søknadsfrist

13 mnd etter bosetting av den enkelte flyktning det søkes tilskudd for.

Hva kan dekkes av ordningen?

Kommunen kan:

  • Søke om å få dekket ekstraordinære utgifter på grunn av personens oppfølgingsbehov.
  • Får ikke refusjon av utgifter som dekkes av andre statlige instanser.
  • Får ikke refusjon av utgifter som dekkes av integreringstilskuddet.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker på IMDis nettsider.