Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre, og som mangler voksne med foreldreansvar i Norge.

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et eget tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet til og med året personen fyller 20 år.

Forvalter av ordningen:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Ansvarlig enhet:
Økonomi- og driftsavdelingen

Formål

Tilskuddet skal bidra til at enslige mindreårige flyktninger bosettes så raskt som mulig i gode bo- og omsorgstilbud tilpasset det enkelte barns behov og lokale forhold.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan gi gode bo- og omsorgstilbud til andre grupper barn som er i målgruppen for ordningen.

Målgruppe

Kommuner som:

  • Bosetter enslige mindreårige flyktninger og/eller enslige mindreårige med opphold på humanitært grunnlag.
  • Bosetter enslige mindreårige flyktninger med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet.
  • Har omsorg for barn av asylsøkere og flyktninger i mottak, og bærer utgiftene for omsorgstiltaket etter vedtak om omsorgsovertakelse.
  • Bosetter andre kategorier utenlandske barn uten foreldre eller andre foresatte i landet.

Hvem kan søke?

  • Kommuner

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Tilskuddet utbetales automatisk til bosettingskommunen for enslige mindreårige bosatt etter 01.01.2021.

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskuddet utbetales uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning har for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger.