Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Forvalter av ordningen:
Husbanken
Ansvarlig enhet:
Regionkontorene i Husbanken

Formål

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe

Personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder 

 • eldre
 • personer med langvarige somatiske sykdommer
 • personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
 • personer med psykiske og sosiale problemer
 • personer med rusproblemer
 • personer som har behov for øyeblikkelig hjelp

Hvem kan søke?

 • Kommuner

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskuddet kan gis til bygging, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende pleie- og omsorgsplasser:

 • plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven
 • omsorgsbolig, til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
 • fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste
 • lokaler for dagaktivitetstilbud
 • innstallering og prosjektering av heis, sprinkelanlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven

Se retningslinjer for investeringstilskudd (HB 8.B.18) og veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd (HB 8.C.8) for henvisning til lover og utfyllende beskrivelser av hvilke tiltak som kan gis investeringstilskudd på husbanken.no. På denne siden kan du også lese mer om endringer fra 1. januar 2019. Fra 2019 gis investeringstilskuddet over to poster i statsbudsjettet: Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst) og Investeringstilskudd til netto tilvekst. 

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Grunnlån fra Husbanken

Lenke til mer informasjon

Les mer om investeringstilskudd på husbanken.no