Integreringstilskudd

Forvalter av ordningen:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Ansvarlig enhet:
Økonomi- og driftsavdelingen

Formål

Integreringstilskuddet skal bidra til rask bosetting av flyktninger, og gi en rimelig dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene.
Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

Målgruppe

 • Kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt personer som får innvilget familieinnvandring med disse.
 • Kommuner med personer som har fått opphold på grunnlag av mishandling i et samlivsforhold.
 • Kommuner med personer som ikke kan returneres til hjemlandet av sosiale eller kulturelle forhold.
 • Kommuner med personer som har vært utsatt for tvangsekteskap.

Hvem kan søke?

 • Kommuner

Søknadsfrist

Ordinær foreldelsesfrist på 3 år gjelder

Hva kan dekkes av ordningen?

Integreringstilskuddet blir utbetalt til kommunen uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning har for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging.

Integreringstilskuddet skal blant annet finansiere: 

 • innvandrer- og flyktningkontor
 • bolig- og boligadministrasjon
 • introduksjonsprogram - og stønad
 • sysselsettingstiltak
 • yrkeskvalifisering og arbeidstrening
 • sosialkontor/sosialtjenester
 • barne- og ungdomsvern
 • tolk
 • barnehage
 • integreringstiltak i grunnskolen
 • kommunale helsetjenester
 • kultur- og ungdomstiltak
 • rusomsorg
 • støttekontakt

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

 

Lenke til mer informasjon

Les mer om integreringstilskudd