Integreringstilskudd

Forvalter av ordningen:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Ansvarlig enhet:
Økonomi- og driftsavdelingen

Formål

Integreringstilskuddet skal bidra til rask bosetting av flyktninger, og gi en rimelig dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene.
Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

Målgruppe

 • Kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt personer som får innvilget familieinnvandring med disse.
 • Kommuner med personer som har fått opphold på grunnlag av mishandling i et samlivsforhold.
 • Kommuner med personer som ikke kan returneres til hjemlandet av sosiale eller kulturelle forhold.
 • Kommuner med personer som har vært utsatt for tvangsekteskap.

Hvem kan søke?

 • Kommuner

Søknadsfrist

Løpende etter bosetting med en alminnelig foreldelsesfrist på tre år.

Hva kan dekkes av ordningen?

Integreringstilskuddet blir utbetalt til kommunen uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning har for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging.

Integreringstilskuddet skal blant annet finansiere: 

 • innvandrer- og flyktningkontor
 • bolig- og boligadministrasjon
 • introduksjonsprogram - og stønad
 • sysselsettingstiltak
 • yrkeskvalifisering og arbeidstrening
 • sosialkontor/sosialtjenester
 • barne- og ungdomsvern
 • tolk
 • barnehage
 • integreringstiltak i grunnskolen
 • kommunale helsetjenester
 • kultur- og ungdomstiltak
 • rusomsorg
 • støttekontakt

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

 

Lenke til mer informasjon

Les mer om integreringstilskudd