Vertsfamilieordning i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune står ansvarlig for dette eksempelet. 
Fylkeshuset i Finnmark
Ansvarlig aktør:
Utdanning Øst - Finnmark
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Sted:
Vadsø
Fylke:
Troms og Finnmark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Mange ungdommer i Finnmark under 18 år må flytte hjemmefra for å gå på skole. I vertsfamilieordningen får eleven egen hybel eller eget rom hos en godkjent vertsfamilie. Eleven må stort sett klare seg selv. Ved behov kan vertsfamilien hjelpe eleven med praktiske ting som klesvask, vekking og gode måltider. Skolen har månedlig kontakt med familien. Formålet med ordningen er å gi borteboende elever et tryggere bomiljø, og forebygge frafall fra videregående skole.

Resultat

 • redusert frafall fra videregående skole
 • overgangen med å flytte hjemmefra blir lettere for eleven og gir økt trivsel
 • trygg ramme hos vertsfamilie
 • eleven klarer skolen bedre
 • trygt for eleven å bo
 • trygt for utleier å leie ut

Bakgrunn

I Finnmark er det i underkant av 3000 elever ved de videregående skolene hvert år, hvorav omtrent 30 % er å klassifisere som borteboere. Hvert skoleår er det ca. 90 vertsfamiliehjemler fordelt på de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark. I så måte omfatter ordningen kun en begrenset andel av elevmassen hvert år. Historisk sett er tiltaket likevel å betrakte som et viktig bidrag for å skaffe til veie hybler/leiligheter, samt skape trygge bomiljø for borteboende elever i fylket. I tillegg er det omtrent 300 fylkeskommunale elevhybler i fylket. 

Målsettinger

 • gi borteboende skoleungdom et tryggere bomiljø
 • gi borteboende skoleungdommer bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 • Avdelingsleder i Utdanning Øst administrerer ordningen – dette innebærer primært å bestemme fordelingen av vertsfamiliehjemlene mellom de fylkeskommunale videregående skolene. Fordelingen vurderes hvert år, med utgangspunkt i historikk og behov inneværende skoleår. Avdelingsleder overfører midlene til skolene – som igjen gjennomfører utbetalingene til vertsfamiliene.
 • Skolene er ansvarlig for å administrere ordningen lokalt. Tilnærmingen varierer noe fra skole til skole, men generelt innbefatter arbeidet:
  • Rekruttere vertsfamilier: Skolene annonserer i forskjellige medier for å rekruttere vertsfamilier – og fører deretter dialog med aktuelle kandidater og vurderer hvorvidt de passer inn i ordningen. Mange familier deltar regelmessig i ordningen – og i så måte er behovet for nyrekruttering ofte begrenset. For øvrig må alle vertsfamilier levere inn politiattest til skolen.
  • Avtale mellom eleven, vertsfamilie og skolen: Eleven og vertsfamilie lager en skriftlig kontrakt som beskriver hva som forventes av hverandre. Mal for kontrakt ligger her. Avtalen omfatter også opplysninger og retningslinjer i forbindelse med utbetaling av tilskuddet fra fylkeskommunen til vertsfamilien. 

Relevant lovverk

Vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole må levere politiattest.

Sikre brukermedvirkning

Skolene arbeider proaktivt for å finne vertsfamilier. Dette innebærer blant annet:

 • Annonser i media og på nett for å informere om ordningen – for eksempel i lokalaviser, på Facebook og egen internettside.
 • Benytte egne sosiale forbindelser i lokalsamfunnet – ta kontakt med familier som man kan tenke seg at kan være interessert og passe til å være vertsfamilie. Dette kan være familier som har «voksne barn» som har flyttet og derfor har ledig plass, eller familier som man vet har et ekstra rom eller hybel og som kan egne seg som vertsfamilie.
 • Fra år til år er det viktig at skolene vedlikeholder relasjoner til tidligere vertsfamilier – slik at man sikrer at flest mulig er med til neste gang.    
 • En generell tilnærming for å finne elev og vertsfamilie som kan passe sammen: Skolen får inn søknad fra eleven – med informasjon om personalia, fritidsinteresser og lignende. Deretter har skolen en samtale med eleven. Denne informasjonen vurderer skolen (personen/ene som har ansvaret for ordningen) opp imot kunnskapen man har om aktuelle vertsfamilier – for å finne ut hvem som kan passe – i praksis et «puslespill» man forsøker å løse som best mulig. Neste steg er gjerne å sette opp en avtale hvor elev (med egen familie/foresatte) møter potensiell vertsfamilie for å snakke sammen – gjerne i forbindelse med skolestart (for eksempel dersom skolen har en egen borteboerdag hvor alle møtes dagen før skolestart for å få informasjon om «livet som borteboer»). Dersom elev og potensiell vertsfamilie blir enige kommer skolen inn igjen og utarbeider/fyller ut avtale om godtgjørelse på kr 2000,- per måned. Denne avtalen holdes utenfor den alminnelige husleieavtalen mellom utleier og leietaker.

Finansiering

Utdanning Øst - Finnmark betaler et bidrag på 2.000 kroner i måneden. Dette kommer i tillegg til husleie vertsfamilien avtaler med eleven, og eventuelle kostnader knyttet til for eksempel måltider, klesvask og transport. For disse momentene (husrettslige forhold) utarbeides egen kontrakt som kun omfatter leietaker og utleier.  

Undersøkelse vertsfamilier 

I 2014 ble det utarbeidet en evaluering av vertsfamilieordningen. Evalueringen ble gjennomført av et eksternt firma på bestilling fra Finnmark fylkeskommune. Evalueringen var basert på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til familier som har deltatt i ordningen. Hovedfunnene var at de fleste tidligere vertsfamiliene synes å være fornøyd med ordningen. Et stort flertall av de spurte ville anbefale andre å bli vertsfamilie. Når det gjelder kommunikasjonen med skolene, som er de som håndterer vertsfamilieordningen i Finnmark, er de fleste også her fornøyd. Det som oppleves som mest negativt er spørsmålet om godtgjørelse, og da i hovedsak størrelsen på disse. Andre viktige funn fra undersøkelsen var at over 80 % oppga et ønske om å hjelpe ungdom som den viktigste motivasjonen for at de valgte bli vertsfamilie, samt at 69 % svarte at de sannsynligvis ville fortsette å være vertsfamilie i framtiden.