Utleieboliger med tilvisningsavtale i Ringsaker

Ringsaker kommune er ansvarlig for dette eksempelet.

Ansvarlig aktør:
Ringsaker kommune
Ansvarlig enhet:
Servicesenteret v/ Roger Nilsen
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

For å møte det stadig voksende behovet for utleieboliger har Ringsaker kommune inngått avtale med flere private aktører. Ringsaker kommune, som har omtrent 34 000 innbyggere, bruker tilvisningsavtaler som et aktivt boligsosialt virkemiddel for å øke andelen utleieboliger i kommunen.

I 2015 gikk kommunen ut med annonse i lokalavisen og søkte samarbeid med private utbyggere. I alt 6 aktører meldte sin interesse. Alle har inngått en eller flere tilvisningsavtaler med kommunen.
Grunnlaget for tilvisningsavtalen er at utbygger bygger nye boliger i henholdsvis Moelv og Brumunddal med grunnlånsfinansiering fra Husbanken. Kommunen får tilvisningsrett på 40 % av boenhetene i hvert enkelt prosjekt og sikrer seg gjennom dette tilgang på flere utleieboliger utover kommunens egne boliger.

Ringsaker kommune mener det er viktig å ha et mangfold i boligmarkedet, både salgsboliger og utleieboliger. Utleieboliger med tilvisingsavtaler er et godt supplement til kommunens egne boliger.

Her kan du se en film der nøkkelpersoner forteller om prosess og prosjekt i Ringsaker kommune

Ringsaker bruker eksisterende bygningsmasse og ønsker å ruste opp sentrumsområder

Kommunen har vært deltaker i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram siden 2011. Ett av resultatene av dette arbeidet er en handlingsvilje som er godt forankret på politisk og administrativt nivå. Kommunen ønsker å styrke de sentrumsnære områdene ved blant annet å ruste opp eksisterende bygningsmasse og skaffe flere gode boliger i gode bomiljø.

Etter en grundig kartlegging av behovet for boliger i kommunen, ble det avdekket en stor mangel på kommunalt disponerte boliger.

Typisk leietaker i utleieboligene som bygges i Ringsaker kommune kan være hvem som helst. Folk i alle livssituasjoner. Ungdom i etableringsfasen eller godt voksne som ønsker å bo sentrum. Personer som har behov for boligsosial oppfølging bosettes i kommunalt eid bolig.

Resultat

 • Økt tilgang på utleieboliger.
 • Større mangfold av utleieboliger.
 • Et mer fungerende og profesjonelt privat utleiemarked.
 • Flere nye utleieboliger.

Bakgrunn

 • Ved oppstart i 2015 var det dårlig tilgang på utleieboliger i Ringsaker kommune. Dette bidro til et stort press for kommunen og mange søkte om kommunal bolig.
 • Kommunen ønsket et mer velfungerende privat utleiemarked, herunder flere utleieboliger samt flere og større profesjonelle private utleiere.

Målsettinger

 • Fremskaffe 150 nye private utleieboliger innen utgangen av 2017 gjennom samarbeid med private utbyggere, bruk av Husbankens grunnlån og tilvisningsavtale med kommunen.
 • Målgruppen for tilvisingsavtalen er vanskeligstilte på boligmarkedet i Ringsaker kommune i en bred sammenheng. Beboere i tilvisingsboligene her er personer som ikke har behov for boligsosial oppfølging. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 • Hentet inspirasjon. Deltok på konferanse i regi av Husbanken.Åpent informasjonsmøte for aktuelle interesserte (15. mars 2015)
 • Kunngjøring i lokalavisene med invitasjon om samarbeid med private utbyggere.  Frist for å melde skriftlig interesse.
 • Møte med hver enkelt aktør som meldte interesse. Prosjekter Brumunddal 29. mai og Prosjekter Moelv 17. august 2015.
 • Utvelgelse av aktører. (September 2015)
 • Intensjonsavtale.
 • Tilvisningsavtale ble signert høsten 2015
 • Første leietaker flyttet inn våren 2016

Roger Nilsen, Ringsaker kommune har vært koordinator og har gjennomført alle trinn i prosessen. (Kontaktinformasjon finner du under verktøy og tips)

Oppsummert:

Tidsrom fra annonse til innflytting i første bolig: 10 mnd. Ved oppstart var det en ambisjon om 150 nye utleieboliger. Nå vil det bli 170. Ringsaker får tilvisingsavtale til 40 %, eller 68 av disse.

Positive Bieffekter:

Flere utbyggere "vil mer". Dett er i tråd med kommunen strategi om vekst og utvikling. Mye pågår også i forhold til salg av nye boliger. 

Relevant lovverk

Husleieloven. Lov om offentlig anskaffelser.

Sikre brukermedvirkning

Dialog med enheter som sitter i rådgivende boligtildelingsutvalg.
Forankring: Viktig dialog med rådmann først- som satte det i sammenheng med strategi om vekst og utvikling. Rådmannen forankret det også politisk og i sentrale budsjett og økonomiplan- dokumenter.

Behov: Hva og "hvor mye vil" kommunen?
Boligbehovet ble kartlagt ved rådgivende boligtildelings-utvalg/ berørte enheter i kommunen og diskuterte behov i forhold til ulike målgrupper.

Valg av tilbyder: Grundig prosess. Tilbyder meldte interesse skriftlig i forhold til frist. Deretter var det informasjonsmøte med hver tilbyder der Husbanken også deltok.   
Tilbyder i tråd med utlysing og krav til profesjonell utleieaktør ble valgt. Fra små til store prosjekter. (4-29 boliger)

Prosess fram til tilvisingsavtale blir signert:

Møte og enighet om samarbeid.

Utbygger utviklet så prosjektet sitt.

Når det var klart for søknad om lån i Husbanken ble tilvisingsavtale utarbeidet. Denne ble signert av Ringsaker kommune og utleieselskap og lagt ved søknad om grunnlån. Når tilvisingsavtalen er signert og følger søknad om lån fungerer dette også som en bekreftelse til Husbanken om at prosjektet og utleier er ønsket av kommunen.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen supplerer tilvisingsavtalen. Her beskrives hvordan samarbeidet med utbygger skal fungere. Hvor ofte kommunen og utleier skal møtes etc. I Ringsaker kommune lages samarbeidsavtale i oppstartsåret når kommunen og utleier har mye kontakt og blir enige om hvordan det praktiske samarbeidet skal fungere.

Prosess for utvikling av samarbeidsavtale:

Foregår fra kommunen og utbygger/utleier blir enige om å bli samarbeidspartnere til utbyggingsprosjekt står ferdig og blir fylt opp med de første leietakerne. I løpet av denne tiden er det mye samhandling mellom kommunen og utbygger/utleier. Da blir kommunen og utleier godt kjent med hverandre og får et godt grunnlag for å fylle samarbeidsavtalen med et reelt innhold.
Avtalene i praksis: Årlig samarbeidsmøte på ledernivå. Det er også mye uformell samhandling gjennom hele året.

Ved ledigstillelse av en bolig varsler utleier/ forvalterkontaktperson i kommunen. Samarbeid i driftsfasen: Samarbeid og praktiske ting i forhold til leietaker. Råd og veiledning. Løpende dialog etter behov. 

Finansiering

Ordinært drift i Ringsaker kommune.
Alle boligprosjekt finansieres med grunnlån i Husbanken.

Suksessfaktorer

 • Åpent informasjonsmøte først.
 • Annonse lokalavis.
 • Oppfordre aktuelle aktører til å «melde seg på».  Prat med flere parallelt.
 • Bruk intensjonsavtale før grunnlaget for tilvisningsavtale er på plass.
 • Involver Husbanken aktivt fra dag 1.
 • Ha en fast kontaktperson / ansvarlig i kommunen.
 • Forankring på rådmannsnivå.

Utfordringer underveis

Noen aktører bruker lang tid for å ha grunnlaget for tilvisningsavtalen på plass. Bruk av tidsfrister og intensjonsavtale anbefales

Tips til andre

 • God forankring
 • Kartlegg behovet først
 • Samarbeid med Husbanken
 • I tillegg til kunngjøring i lokalavisen er det viktig å kontakte aktuelle aktører direkte for å motivere dem til å melde interesse. Prat med mulige tilbydere, slik at de tør å melde seg på.
 • Viktig at de lokale aktører melder seg på. Dette kan være både små og store utleiere. Det vesentlige er at de ønsker å drive utleievirksomhet i en profesjonell sammenheng.
 • Ringsaker kommune om overføringsverdi: Dette er noe alle kommuner kan gå i gang med uavhengig av størrelse. Alle kommuner trenger å ha et velfungerende utleiemarked med et mangfold av boliger. 

Hva er gevinsten ved bruk av tilvisingsavtale?

For kommunen betyr en tilvisingsavtale at de får tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører.

For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt bomiljø.

Utbyggerne får nødvendige økonomiske rammebetingelser og forutsigbarheten som er nødvendig i et utleieprosjekt. Husbankens grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale kan dekke 85 % av markedsverdi, ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år.

Tilvisingsavtale er et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig øke tilgangen på utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og ordinære utleieboliger i gode bomiljø. Husbanken registrerer en stor interesse fra andre kommuner som ønsker å gjøre det samme som Oslo og Ringsaker kommune.

Kontaktinformasjon til Ringsaker kommune eller Leieboerforeningen kan fås fra Lars Halleraker i Husbanken.

Publiserte artikler

Veiviseren Bolig for Velferd og diverse avisoppslag lokalt

Videreføring av arbeidet

13. juni 2015: Utlysing etter 18 utleieboliger med tilvisingsavtaler i Moelv. Møte med tilbydere 17. august 2015
Ringsaker kommune har erfart at grunnlånsfinansiering i Husbanken er det som skal til for at utleiere skal satse på utleieboliger. Det har ikke være god nok økonomi i dette tidligere, men fra 2015 kom de i gang.

Pr. 1.11.16 er 3 prosjekter med til sammen 26 boenheter ferdigstilt. Høyen eiendom AS med sine 14 boenheter i  Bakkehaugvegen 2, og Per og Pål eiendom AS med 8 boenheter i Brugata 13 er to av disse. (Begge vist i film).

Videre foreligger det tilvisningsavtale i forhold til ytterligere 7 prosjekter med til sammen 121 boenheter som vil bli ferdigstilt i 2017.
Det forventes tilvisingsavtale med ytterligere to utleiere/ prosjekt for 24 boliger i 2017