Tilrettelagte boliger for innbyggere med behov for tett oppfølging

Froland kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
stort sort vindu Torskar
Torskar. Motiv fra innendørs gate. Foto: Froland kommune
Ansvarlig aktør:
Froland kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Froland kommune hadde behov for flere kommunale utleieenheter til unge mennesker med sammensatte behov innen habilitering. Det var viktig for aktuelle beboere at de kunne få bo med umiddelbar nærhet til en personalbase og de ønsket å kunne søke bistand og trygghet tørrskodd og innomhus. Det var også viktig for Froland kommune å gjennomføre et klimavennlig prosjekt og det var ønskelig å bygge i massivtre. Froland kommune igangsatte byggeprosessen med dette som utgangspunkt, sammen med pårørende som ble viktige bidragsytere i prosjektgruppa. 

Resultat

 • Seks kommunale utleieenheter i klimavennlig bygg i massivtre
 • Innendørs «gate» med tydelig innramming i inngangspartiet til hver leilighet – målet var å bygge egne hjem
 • Egne fargevalg i eget hjem ble hentet ut i «gata» på inngangsparti
 • Fokus på å skape hjem og trivelige boforhold, for eksempel ved valg av tak, gulv og belysning både i «gata» og fellesrom
 • Personalbase og felleskjøkken og -stue lett tilgjengelig
 • En prosess preget av deltakelse og tett samarbeid mellom fagfeltene byggteknikk, habilitering og pårørende

felles oppholdsrom med kjøkken, langbord og stue
Felles oppholdsrom med kjøkken, spiseplass og stue. Foto: Husbanken/Froland kommune.

Bakgrunn

Froland kommune trengte fra 2017-2018 flere botilbud til unge frolendinger med behov for tettere oppfølging i sin hverdag enn de kunne få ved å bo for seg selv i ordinær enebolig eller leilighet. Både et eldre bofellesskap fra reformen i 1991 og et nyere botilbud fra 2016 var begge bebodd i stor grad. Det var nødvendig å tenke på et nybygg som kunne leies ut til de innbyggerne som både trengte tett oppfølging i sin hverdag innen habiliteringsfeltet – og som ikke hadde ønske om å kjøpe sin egen bolig. 

Målsettinger

 • Skape et bærekraftig bygg med redusert klimaavtrykk og gode, miljøvennlige forhold for de som skulle flytte inn
 • Skape egne hjem til unike mennesker, tilpasset deres behov og ønsker for egen bolig
 • Skape en god arbeidsplass og et godt sted å være – både for de som bor der, jobber der og de som kommer på kortere og lengre besøk

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Avklarte behovene som ble meldt inn, i første omgang med familiene og øverste politisk og administrativ ledelse.
Trinn 2: Avklarte en bred prosjektgruppe og prosjektleder for arbeidet.
Trinn 3: Gjennomførte prosjektering, avklarte klimasatsing, politisk behandling, prosjektgruppemøter, arbeidsmøter, befaringer, innhentet råd, tips og veiledning fra andre kommuner og organisasjoner, gjennomførte anbudsrunde og inngikk avtale om totalentreprise som sluttførte bygget i mai/juni 2021.

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

 • Prosjektgruppa ble etablert høsten 2018. Pårørende var aktivt deltakende i prosjektgruppa. Det ble gjennomført ca. 15 fysiske prosjektgruppemøter, samt tre Teams-møter i sluttfasen av prosjektet, der også leietakerne deltok i noen grad.
 • Det ble gjennomført både tomtebefaring og smittevernvennlig befaring for alle involverte under byggeprosessen – med julegløgg og pepperkaker.
 • Både lokal representant fra NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) og fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelser deltok i prosjektgruppa.
 • Alternative valg for interiør, kjøkken, bad, gulv og maling ble sendt elektronisk, med frister for når disse valgene måtte være klare.
 • Det ble gjennomført pårørendekurs sammen med psykolog i forkant av flytteprosessen, ved navn: «Hjelp, nå flytter de ut!» Tre kurskvelder med gode samtaler, ingen referat, mye kaffe og twist – og naturlige tema rundt det at ungdommene faktisk flytter hjemmefra. Kurset ble gjennomført ved hjelp av midler søkt fra Helsedirektoratets tilskudd til habilitering og rehabilitering.

Inngangsparti til leilighet og nattevaktsol med utsikt til innendørsgata
Bilde 1: Inngangsparti til leilighet med tydelig innramming. Beboerne valgte farger fra palett. 
Bilde 2: Nattevaktstolen på personalrommet med utsikt til innendørsgata. Foto: Froland kommune.

Finansiering

Froland kommune var tidlig i prosessen i kontakt med både Statsforvalteren i Agder og Husbanken v/ personlige møter ved flere anledninger. Dette for å avklare behov, fremlegge skisser og faggrunnlag for valg, samt søke råd om mulige økonomiske virkemidler som tilskuddsordninger og momskompensasjon. Husbanken bisto med veiledning og innspill ved søknadsprosess.

Froland kommune søkte Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, en omfattende prosess for å redusere byggets CO2-avtrykk under byggeprosess og i framtida. Både passivhus-standard, energibrønner og bruk av massivtre er viktige elementer, samt leverandørenes fokus og dokumentasjon av elementer som har redusert CO2-utslipp i byggefasen.

Rapportering fra prosjektleder er i sluttfasen pr. juli 2021, med god bistand fra rådgivere i Sweco Norge AS og alle involverte parter med hensyn til klimasatsingen i prosjektet.

To klimasats-opsjoner ble ikke politisk vedtatt, det omhandlet solceller på tak og etablering av sedumtak for fordrøyning av vann. Tak er likevel vendt mot best mulig solforhold for mulig etablering av solcellepanel på et senere tidspunkt.

Suksessfaktorer

 • Tett samarbeid med pårørende og framtidige beboere.
 • Tett samarbeid mellom fagfeltene byggfag/ledelse og administrasjon/habilitering.
 • Fremtidige leietakere møtte byggansvarlige flere ganger, til stor glede for alle parter.
 • Teamleder kom på så tidlig i prosessen at mange detaljer ble gjennomarbeidet før innflytting.
 • Klima for spørsmål, undring, innspill, mye humor, latter og meninger og drøftinger gjennom hele prosessen.
 • Ansettelser av mennesker som virkelig ønsket å delta i dette prosjektet. Gode søkere også som følge av god turnusordning med langvakter og påfølgende friperioder.

Utfordringer underveis

 • Både kommunal prosjektleder og fagansvarlige for tjenesten kan ikke være tett nok på i prosesser som dette. Det må jobbes intenst for å holde tritt med alle byggetrinn, fra skisse til innflytting!
 • Alle involverte byggtekniske fag må forstå hvem de bygger for. Dette må gjentas og følges opp i alle deler av prosessen.
 • Forventninger må være avklart både i forkant, underveis og ved innflytting. Det er fort gjort å skape forventninger som ikke alltid kan innfris og bare god kommunikasjon i alle ledd kan bidra til å avklare underveis.

Tips til andre

 • Nøyaktighet i prosjektering ut fra kunnskap om behov
 • Nøyaktighet også på utomhusarbeid, solstudier, lyd-/tilrettelegging ved bruk av massivtre, beliggenhet i nabolag og tilgjengelighet til bygg (ankomst, alternative innganger m.m)
 • Bruk av totalentreprise fungerte godt i dette prosjektet 
 • Søk klimasatsmidler fra Miljødirektoratet
 • Søk godt motiverte medarbeidere som virkelig ønsker å bidra til etablering av gode hjem og godt tilpasset tjenestetilbud med mestring i fokus
 • I Froland fikk vi bistand fra en god hobbyfotograf som dokumenterte hele prosessen i bilder, fra tomterydding til åpning av bygget. Dette var viktig både som dokumentasjon av byggeprosess på byggeplass, såle, energibrønner, rør, el-fag, oppsett massivtreelementer – og viktig for historien til alle de som skal bo i de tilrettelagte boligene. 

Vedlegg

Bildeserie Torskar (ppt)