Teknologi gir trygghet og trivsel

Tønsberg kommune er ansvarlig for eksempelet. 
Presentasjon inne og ute Åslyveien
Ansvarlig aktør:
Tønsberg kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestfold og Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Trygghetsskapende velferdsteknologi og et automatisk brannslokkingsanlegg med slokkegassen inergen, har gjort bofellesskapet i Åslyveien 1 til et godt sted å være både for beboere, pårørende og ansatte. Bofelleskapet har seks leiligheter, to fellesareal, ett aktivitetsrom og en personalavdeling. Bygget er på ca. 700m2. Utearealet har diverse aktivitetstilbud som snekkerbod, nedsenket trampoline, drivhus og ufo-husker.

Målgruppe:  Psykisk utviklingshemmede og personer med autisme
Antall/størrelse: 6 boenheter
Ferdigstillelse: 2017
Byggherre: Tønsberg kommune
Arkitekt:  Bøvre og Borchsenius AS
Eieform: Kommunal

Resultat

 • Individuelt tilpasset velferdsteknologi har gitt bedre livskvalitet for tjenestemottaker. 
 • Teknologien har gitt et tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Trygge medarbeidere gir trygge beboere og økt kvalitet i miljøarbeidet.    
 • Teknologien har gitt økt aktivitetsnivå for beboerne. 
 • Lydløse alarmer der tjenestemottakerne oppholder seg, skåner beboerne for stress.
 • Slokkeanlegget basert på inergen gjør at man unngår helseskade, vannskade og slipper å måtte evakuere brukergruppen ved brann.
 • Bygget har et nødaggregat som slår inn sømløst ved strømbrudd.
 • Samlet kompetanse på velferdsteknologi har gjort bofellesskapet til et utstillingsvindu for kommunen. Andre kommuner kommer til Åslyveien for å lære. 
 • Kunnskapen og engasjementet rundt velferdsteknologi har økt også blant ledere og politikere i kommunen.
 • Reduserte kostnader på grunn av behov for færre ansatte (for eksempel om natten).

Bakgrunn

Tønsberg kommune trengte et nytt bygg for personer med omfattende atferdsutfordringer. Tjenestemottakerne bodde tidligere i boliger som var lite tilrettelagt for deres behov. Det var behov for robusthet og et fleksibelt alarmsystem som kunne tilpasses den enkelte tjenestemottaker ut i fra deres spesifikke atferdsmønster. Evakuering ut i det fri er en utfordring for denne brukergruppen.

Målsettinger

Målet var å bygge gode og robuste boliger for en gruppe psykisk utviklingshemmede som krever særskilt tett oppfølging. Det ble lagt stor vekt på at bofellesskapet skulle ha robuste materialer og løsninger.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra virksomhet Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger, verneombud, tillitsvalgt, innleid arkitekt og prosjektleder fra Tønsberg kommunale Eiendom. Velferdsteknologien var med i planene fra starten av. Prosjektmedlemmet med ansvar for velferdsteknologi i Åslyveien holdt også på med master i «Digitalisering og innovasjon i helse og velferdstjenester» ved Universitetet i Sørøst-Norge og hadde erfaring med flere prosjekter knyttet til velferdsteknologi i kommunen. Avdelingsleder og tjenesteleder i kommunen besøkte andre bygg med lignende funksjoner i andre kommuner, for å lære av erfaringer og hvordan de kunne få mest mulig igjen for pengene. Omforente tegninger og beskrivelser ble jobbet frem. 

Boform for bedre livskvalitet

Boformen er valgt for å bedre livskvaliteten for tjenestemottakerne ved at alarmer tilpasses hver enkelt beboer. Det ble satt inn et alarmsystem som kan stilles inn individuelt i hver enkelt leilighet. Dette skaper mer verdighet og frihet for beboerne og fleksibilitet for tjenesteyterne. Tjenestemottaker slipper å ha ansatte inne hos seg for eksempel om natten. Bortsett fra dette er de ansatte stort sett sammen med tjenestemottakerne når de er på jobb. Teknologien har gitt økt aktivitetsnivå for beboerne og velværeteknologi som kan gi ro i kroppen. Beboerne kan bevege seg fritt både inne og på tilrettelagte utendørsområder, i et trygt og estetisk godt miljø med rause arealer.

Trygghet for de ansatte

Alarmene de ansatte bærer har flere funksjoner: overfallsalarm, brannalarm og den alarmerer ved strømbrudd. Voldsalarmen til de ansatte har detaljert lokasjon ved utløst alarm innendørs og i hagen ved hjelp av robuste håndholdte alarmer. De ansatte bærer nøkkelkort som går til alle dørene. Slik brukes mindre tid til å administrere nøkler. De ansatte føler seg ivaretatt og trygge i et miljø med disse spesifikke tekniske løsningene. Ved å samle kompetansen på velferdsteknologi, får man en spissing på denne type bygg. Dette gir en læringsarena for øvrige ansatte og et økt engasjement og bedre faglig samspill for de som jobber her.

Lydløse alarmer og nødaggregat

I huset der tjenestemottakerne oppholder seg går ingen alarmer av med lyd. Dette skåner beboerne for stress ved strømbrudd. Bofellesskapet har et nødstrømsaggregat som slår inn sømløst ved strømbrudd. Nødaggregat sikrer stabile IT-løsninger i bygget. Det er direkte responssenter innad i boligen med redundans på strøm og PC som brukes til alarmer. En skytjeneste benyttes til alarmhåndtering.

Slokkekanlegg med inergen

Det automatiske brannslokkeanlegget er basert på slokkegassen inergen og integrert med det det automatiske brannanlegget som er direktekoblet opp mot 110-sentralen. Inergen består av luftgasser sammensatt på en slik måte at du kan oppholde deg i rommet hvor gassen er sluppet ut. Slokkeanlegget gjør at man unngår helseskade og vannskade. Man kan evakuere brukergruppen internt, og slipper å måtte evakuere ut av bygget. Brannslokkeanlegget utløses av røyk og gir en vesentlig tidligere utløsing enn for eksempel et sprinkelanlegg basert på vann som er temperaturstyrt. Slukkegassen står i en flaskebank plassert i teknisk rom.

Relevant lovverk

Aktuelt lovverk kan være kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven, om bruk av tvang og makt.

Sikre brukermedvirkning

Det ble avholdt egne møter med brukernes representanter under prosjekteringsarbeidet.

Finansiering

Tiltaket er finansiert ved hjelp av investeringstilskudd fra Husbanken og husleie fra beboerne. Tiltaket er selvfinansierende.

Utfordringer underveis

Det var utfordrende å beskrive velferdsteknologien i tilbudsgrunnlaget.

Tips til andre

 • Nøkkelpersoner som skal jobbe i boligen må involveres tidlig i prosjektet
 • Personalgruppen må tidlig gjøres oppmerksom på at det er en lang innkjøringsperiode når nye og avanserte systemer skal fungere optimalt
 • Opplæring i hele personalgruppen må skje kontinuerlig
 • Sett av tid og ressurser hos nøkkelpersoner for testing, feilsøking og utbedring av systemene
 • Etabler avtaler for vedlikehold, support og oppgradering av alarmsystemene
 • Dersom personsensitive opplysninger behandles av leverandør må det foreligge en databehandlingsavtale
 • Gjør en ROS-analyse av alarmsystemet før anskaffelse
 • Besøk bygninger med lignende funksjoner i andre kommuner under planlegging. Dette for å høste erfaringer og få mest mulig ut av pengene.  

Vedlegg

Aaslyveien 1: Plan og snitt (pdf)
Aaslyveien 1: Fasader (pdf)
Aslyveien 1: Utomhusplan (pdf) 

Publiserte artikler

NRK Vestfold: Slukkeanlegget kveler flammene, men ikke menneskene

Fagbladet Vernepleien: Teknologi gjør arbeidsplassen tryggere