STULI - særskilte tiltak for ungdom i Lister - et boligsosialt prosjekt

Lister barnevern/Farsund kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
Brygga Farsund

Brygga, Farsund
Foto: Tore K. Haus

Ansvarlig aktør:
Lister barnevern (Farsund kommune er vertskommune)
Ansvarlig enhet:
Lister barnevern
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Sted:
Farsund
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Formålet med prosjektet var å utvikle en metodehåndbok – et verktøy med tips og råd for ansatte som jobber med ettervernsarbeid i barnevernet og annet boligsosialt arbeid. Metodehåndboken inneholder rutiner og tiltak som retter seg mot ungdom i Lister barnevern mellom 16 og 23 år, som ikke kan bo hjemme. Ønsket var å lage gode lokale løsninger som et alternativ til statlige barneverntiltak (institusjonsplassering). Forskjellige boformer med forskjellig grad av oppfølging er vurdert. Metodehåndboken inneholder videre tiltak som retter seg mot dagtilbud, sosialt liv, økonomi og generell livskvalitet.

Resultat

 • Vi utviklet metodehåndboken som et verktøy med tips og råd til hvordan vi helt konkret kan jobbe med boligsosialt arbeid og/eller ettervernsarbeid i barnevernet.
 • Vi jobber mer systematisk med ettervern enn tidligere. Vi ansatte to ettervernskonsulenter som kobles på ungdom som fyller 17, for å kartlegge ønsker og behov for oppfølging videre og etter fylte 18 år.
 • Vi kartlegger og følger opp bedre enn tidligere.
 • Vi jobber bedre med tverrfaglig samarbeid. Vi har skaffet oss oversikt over aktuelle samarbeidspartnere som kobles på for oppfølging av våre ungdommer. Dette er ulike kommunale tjenester, ABUP, NAV, skoler, OT-tjenesten, Bufetat osv. 
 • Vi har også ansatt egne miljøarbeidere og støttekontakter.
 • Vi har oppdragsavtaler med 2 engasjerte husverter som bidrar i oppfølging av ungdom.
 • Vi har for tiden totalt 41 på ettervern.  Av disse bor 16 på hybel, 14 i fosterhjem, 8 på institusjon og 3 bor hjemme hos biologiske foreldre.  
    

Bakgrunn

Lister barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Disse kommunene har forskjellig boligsosial politikk og varierende kapasitet på boliger.

Erfaringer fra Lister barnevern har vist at overgangen fra barn til voksen for barnevernsbarn har vært utfordrende også når det gjelder å etablere seg på boligmarkedet. Studier har også bekreftet at blant dem som sliter på boligmarkedet er det flere tilfeller av tidligere barnevernsbarn (Taksdal m.fl. 2006).

Målsettinger

 • Forberede ungdom til å bo for seg selv
 • Gi tilpasset oppfølging ut fra behov
 • La ungdommen selv påvirke og ta konkrete valg i prosessen
 • Kvalitetssikre at aktuell ungdom fanges opp i gjennomføring av prosjektet
 • Gjøre boligen til en base hvor ungdom kan få rett hjelp på andre områder

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Vi i Lister barnevern skaffet hybler/leiligheter med engasjerte husverter som kunne levere forskjellig grad av tilpasset oppfølging (definisjon: en engasjert husvert er en husvert som også bidrar med tilsyn og andre tjenester for ungdommen). Leilighetene skaffer vi innenfor våre fem Lister-kommuner, eller i den kommunen ungdommen velger å bo. Vi skriver godkjenningsrapport og oppdragsavtale med vedkommende engasjert husvert (eksempel på avtale og kontrakter finnes under "verktøy"). 

Trinn 2:
Vi skaffet egne hybler/leiligheter (langtidsleie) der ungdom kunne få oppfølging etter behov. Dette er leiligheter som vi leier, eller ungdommen leier, der det er vanlig husleiekontrakt. Utleier har ingen oppdrag for barneverntjenesten. Oppfølging av ungdommen utføres enten av ettervernskonsulent og/eller andre instanser det er behov for å koble på.

Trinn 3: Vi skaffet oss oversikt over kommunenes kontaktpersoner og aktuelle boliger. Vi har fem kommuner og dermed fem NAV-kontorer å forholde oss til. Vi har funnet det nyttig å etablere kontakt med en person på hvert NAV-kontor som har oversikt over aktuelle og ledige kommunale boliger. Disse personene sitter også i respektive team som tildeler kommunale boliger. Dette forenkler vår saksbehandling når våre ungdommer av ulike grunner kan ha behov for kommunal bolig for kortere eller lengre tidsrom.

Trinn 4:
Vi framskaffet egnede boliger og bosatte fem ungdommer.

Trinn 5: Vi laget en kartleggings- og opplæringspakke for ungdom som bor i fosterhjem eller institusjon for å kunne forberede og tilpasse oppfølging etter fylte 18 år, eller etter utflytting fra fosterhjem eller institusjon. Kartleggings- og opplæringspakken kan tilpasses ungdom individuelt, og har som mål å sikre at generell bo-kompetanse er på plass.

Sikre brukermedvirkning

To ungdommer ble invitert med i arbeidsgruppa i prosjektperioden.

Videre sørget vi for brukermedvirkning ved at ungdommer i større grad kan påvirke valg av tiltak, for eksempel hvis valget står mellom institusjonsplassering langt unna hjemstedet og bolig med oppfølging mer lokalt.

Finansiering

Vi mottok tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet ble brukt til å engasjere en prosjektmedarbeider i ett år, samt engasjere miljøarbeidere i små deltidsstillinger/engasjement.

Suksessfaktorer

 • Bedre kjennskap til aktuelle tjenester i alle Lister-kommunene
 • Kontaktpersoner i alle Lister-kommunene
 • Systematisk ettervernsarbeid, og mer fokus på viktighet av stabilt bo-tilbud
 • Tilpasset oppfølging
 • Mindre bruk av private/offentlige institusjoner

Utfordringer underveis

Det var komplisert å forholde seg til fem ulike kommuner med ulik boligsosial politikk, ulik organisering, NAV i fem forskjellige kommuner og så videre.

Tips til andre

 • Ansett personer som kun arbeider med ettervern
 • Skaff oversikt over hva som finnes i kommunen, og etabler kontakt og samarbeid med aktuelle instanser og personer

Vedlegg

Metodebok Stuli (pdf)
Prosjektrapport Stuli (pdf)

 

1. Kartleggingsskjema bokompetanse
2. Botreningsprogram
3. Brev om ettervern - ungdom
4. Brev om ettervern - fosterforeldre
5. Samtykke andre instanser
6. Ettervernskontrakt
7. Temamal for ettervern
8. Satser for stønad
9. Tilbakebetaling av midlertidig stønad
10. Depositumsgaranti
11. Oppdragsavtale med engasjerte utleiere
12. Godkjenning engasjerte utleiere