Stavanger kommunes boligsosial handlingsplan 2018 - 2023

Forside
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Formålet med boligsosial handlingsplan er å ha et grunnlag for kommunens boligsosiale arbeid. Gjennom konkrete tiltak kan kommunen legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid og god utnyttelse av virkemidler og ressurser. Planen har et helhetlig perspektiv på boligsosialt arbeid, men har hovedfokus på kommunale boliger uten fast bemanning, samt økonomiske virkemidler.
Planen tar utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer, og må sees i sammenheng med andre av kommunens temaplaner, som plan for omsorgsbygg, ruspolitisk handlingsplan og plan for psykisk helse. 

Resultat

 • Politisk og administrativ forankring av det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune.
 • Konkrete tiltak som grunnlag for hvordan kommunen skal jobbe for å nå boligsosiale målsettinger de neste årene.
 • Et godt utgangspunkt for samordnet og systematisk innsats mellom ulike aktører innenfor et komplekst saksområde. 

Bakgrunn

Stavanger kommune har siden 1995 utarbeidet boligpolitisk strategiplan, senere boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan 2010-2015 ble vedtatt i Stavanger bystyre i 2010. Ny rullering ble utsatt i påvente av ny organisering innen boligsosialt arbeid. I perioden 2015-2017 har «Programplan for Boligsosialt velferdsprogram» fungert som kommunens boligsosiale plandokument. 

Stavanger kommune har hatt stor nytte av langsiktige planer for boligsosialt arbeid. Saksområdet er komplekst, og det er nødvendig med et bredt perspektiv. Boligsosial handlingsplan er et nyttig verktøy for å fremme helhet og samordning av ulike virkemidler og mellom ulike aktører. Handlingsplanen er en temaplan som er forankret i kommuneplanen.

Målsettinger

Boligsosial handlingsplan inneholder mål og tiltak for å møte boligbehovet til vanskeligstilte gjennom å tilby varierte boligtilbud i trygge bomiljø. Planen omhandler tiltak på ulike nivå for å avhjelpe boligutfordringer til grupper med ulike behov.

I planen er det skissert mål og tiltak innen fem innsatsområder:

 • gode bo- og nærmiljø
 • arbeid mot bostedsløshet
 • fremskaffelse av kommunale og kommunalt disponerte boliger
 • fra leid til eid bolig
 • helhet i det boligsosiale arbeidet

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Opprette prosjektteam og styringsgruppe, samt lage mandat

Prosjektteamet har vært ledet av en person fra fagstab Helse og velferd. I tillegg har disse enhetene har vært representert: 

 • Boligkontoret (2 personer)
 • Stavanger boligbygg KF
 • Oppvekst og levekår
 • Husbanken, region vest

Ledergruppen til direktør for helse- og velferd har vært styringsgruppe for prosjektet. Mandatet fra styringsgruppen la sentrale føringer for innhold i planen, samt organisering av planprosessen.
Prosjektteamet hadde jevnlig kontakt med styringsgruppen i løpet av prosessen.

Trinn 2: Innhente informasjon og innspill fra andre

I starten av planprosessen inviterte prosjektteamet til en workshop for å få innspill på aktuelle boligsosiale utfordringer. Et bredt spekter av kommunale avdelinger og virksomheter deltok. Prosjektteamet systematiserte alle innspill fra workshopen, og tok dem med i sitt videre arbeid.

Prosjektteamet innhentet relevant bakgrunnsinformasjon, eksempelvis statistikk på ulike områder, samt informasjon om lokale og sentrale føringer.  Det ble også innhentet informasjon og innspill fra ressurspersoner på ulike fagområder etter behov.

I prosessen ble det arrangert et eget møte med et utvalg private borettslag der kommunen har en betydelig eierandel.

Trinn 3: Valg av innsatsområder, målsettinger og tiltak

Prosjektteamets hovedoppgave var i første omgang, i samarbeid med styringsgruppen, å velge hva kommunen skulle prioritere av innsatsområder og hvilke mål vi skulle sette.

Strukturering av utfordringer i ulike innsatsområder kom raskt på plass etter innspill fra ulike aktører. 

Styringsgruppen ønsket at målene i størst mulig grad skulle være realistiske og målbare. Prosjektteamet har lagt denne føringen til grunn i arbeidet med å formulere mål. Det har likevel vært en erkjennelse av at ikke alt vi ønsker å oppnå er like målbart.

Teamet har lagt til grunn at tiltakene skulle være mest mulig konkrete og realistiske, og ikke bare være en beskrivelse av det vi allerede gjør. Dette innebærer at vi ved oppfølging av planen skal kunne vite om vi faktisk har gjennomført eller startet gjennomføringen av et spesifikt tiltak.

Valg av innsatsområder, målsettinger og tiltak har skjedd parallelt med innhenting av informasjon og innspill fra andre aktører internt i kommunen, og eksternt.

Trinn 4: Utarbeide utkast til boligsosial handlingsplan

Etter de innledende fasene valgte prosjektteamet til en viss grad å strukturere fremdriften i planprosessen etter inndelingen i innsatsområde. Dette gjorde at arbeidet med trinn 2, 3 og 4 innen hvert innsatsområde gikk noenlunde parallelt.

Trinn 5: Sende utkast til boligsosial handlingsplan ut på høring

Høringsutkastet ble behandlet i kommunalstyret for levekår før det ble sendt på høring til ulike aktører. En rekke kommunale virksomheter, samt boligbyggelag og brukerorganisasjoner fikk muligheten til å gi høringsinnspill. Prosjektteamet fikk inn flere høringsinnspill, som ble systematisert og drøftet. Noen av innspillene ble tatt med i det endelige forslaget til boligsosial handlingsplan.

Trinn 6: Stavanger bystyre vedtar boligsosial handlingsplan

Endelig forslag til boligsosial handlingsplan blir fremmet i bystyret. Handlingsplanen blir vedtatt med to endringsforslag.

Trinn 7: Oppfølging av boligsosial handlingsplan

Etter at handlingsplanen ble vedtatt opprettet direktøren for helse og velferd en ressursgruppe for oppfølging av handlingsplanen. Ressursgruppen består i stor grad av de samme personene som utgjorde prosjektteamet under utarbeidelse av planen. Gruppen har ansvar for framdrift i gjennomføringen av tiltakene i planen, og at nødvendige beslutninger og økonomiske konsekvenser vurderes i rette instans. 

Finansiering

Følgende fremgår av Stavanger bystyres flertallsvedtak 14.01.2019:

Tiltak som forutsetter økonomiske ressurser vurderes i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplaner, og eventuelt gjennom enkeltsaker.

For øvrig skal kommunen utnytte tilgjengelige økonomiske virkemidler gjennom Husbanken best mulig. 

Suksessfaktorer

 • Politisk forankring.
 • Tidlig avgrensning og systematisering av planprosessen
 • Et prosjektteam med relativt få medlemmer som innhenter informasjon og får innspill fra andre, er en bedre løsning enn et stort team.
 • Involvere ulike avdelinger og virksomheter i kommunen.
 • Jevnlig kontakt med styringsgruppen.
 • Handlingsplanen må sees i sammenheng med kommuneplan, handlings- og økonomiplan, samt andre relevante temaplaner.
 • Mål og tiltak bør være mest mulig konkrete og realistiske.
 • En ressursgruppe får hovedansvar for oppfølging av planen.

Vedlegg

 • Levekårsrapporten til Stavanger kommune.
  Rapporten inneholder mye statistikk om Stavanger fordelt på 71 levekårssoner. Denne åttende levekårsundersøkelsen ble lagt fram i mai 2019 og forteller om hvordan Stavanger reagerte på oljenedturen høsten 2016.

 

Vedlegg

Stavanger kommune Boligsosial Handlingsplan 2018-2023