Solbakken Kråkstad borettslag

Nordre Follo kommune (tidligere Ski kommune) er ansvarlig for dette eksempelet.
Ski Solbakken bilde ute
Ansvarlig aktør:
Ski kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Målgruppe: Unge funksjonshemmede som er aktive bla. innen idrett.
Byggherre: Ski kommune eier tomt, er byggherre, utlyser en totalentreprise og etablerer borettslag.
Eierform: Frittstående borettslag hvor kommunen selger andeler til den enkelte beboer. I styret sitter tre foresatte samt en representant fra kommunen.
Ferdigstilt: 2017
Arkitekt: RiK Arkitektur AS
Antall: 8 leiligheter samt fellesrom og personalbase (se tegninger under vedlegg)
Størrelse: 2-roms på 54,5 kvm (BRA 48 kvm)
Lokalisering: Ordinært boligområde. Tomten var regulert til småhusbebyggelse, og det var ikke behov for å gjennomføre en reguleringsendring.
Finansiering: Investeringstilskudd og startlån. De åtte leilighetene og et fellesbygg med personalbase er i tråd med Husbankens retningslinjer for omsorgsbygg. Ski kommune ivaretar tildelingsrett i 30 år.

Resultat

 • Beboerne eier borettslagsandelen selv og tjenester gis iht. individuelle vedtak.
 • Beboerne fikk i stor grad medvirke til utforming av prosjektet - jfr. artikkel på NAKU som eksempel på borettslagsmodell.
 • Kommunens inntrykk er at beboerne er svært fornøyde med prosjektet, og at de trives i boligene sine.
 • Boligene ligger i et boligområde som bidrar til inkluderende og godt bomiljø.
 • Kommunen leier personalrom. Den innbetalte leien kan beboerne sammen med ansatte bruke til turer og utflukter eller andre ting som beboerne har felles glede av.

Bakgrunn

Prosjektet var et privat initiativ og derfor i utgangspunktet ikke en del av de kommunale planene, men det ble avsatt midler til et forprosjekt.

Før oppstart med forprosjektet ble det utarbeidet forlag til vedtekter, en kjøpskontrakt, og en avtale om igangsettelse. Avtale med framtidige beboere før byggestart var nødvendig og det ble forutsatt forpliktende avtale med minst seks beboere før spaden ble satt i jorda. I avtalen forplikter hver kjøper seg til en pris, med forbehold om at det kunne bli endringer innenfor en viss prosent. 

Målsettinger

Ski kommune har en behovsplan for omsorgsbygg, og behovet for boligene er en del av målbildet til kommunen.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Om anlegget:

Prosjektet er initiert av beboerne og deres pårørende, og kommunen responderte med å tilrettelegge kommunal tomt med mulighet for at den enkelte selv kan eie bolig. Noen uforutsette tomtekostnader medførte noe høyere pris enn først antatt. 

Uteomhus:

Boligene ligger på rekke pga. tomtas beskaffenhet, se vedlagte situasjonskart. Parkeringsplasser er plassert litt unna boligene.

Leilighet plan

Planløsning:

 • Fellesareal er avsatt til samvær og sosiale aktiviteter, men er ikke direkte knyttet til boligene. 
 • Prosjektet hadde noen tilvalg som gikk på overflater og kjøkken. Brukertilpasninger utover dette ble egne bestillinger fra kjøper til entreprenøren.
 • Kommunen leier base som er tilrettelagt med toalett og garderobe, og eget toalett i fellesarealene.

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning fra framtidige beboere, pårørende, ergoterapeut og Rådet for funksjonshemmede.

 • Prosjektet er foreldreinitiert og brukerne er representert ved en foreldregruppering.
 • Samarbeidet med kommune og foreldre for prosessen er for øvrig godt beskrevet på NAKUs Kunnskapsbank som fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming.

Finansiering

Vedlegg

 • Avtale om igangsettelse av byggeprosess
 • Rapport om juridiske aspekter knyttet til opprettelse av borettslag
 • Tegninger: