Småhus i Ringerike med tilskudd til utleieboliger

Ringerike kommune er ansvarlig for disse eksemplene. 
Småhus Ringerike
Ansvarlig aktør:
Ringerike kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Ringerike kommune har bygd flere typer småhus for bostedsløse. Småhusene er tiltenkt generelt vanskeligstilte, men benyttes i dag primært til personer med rus- og psykiske lidelser. Det er lagt vekt på gode kvaliteter og gjennomtenkte løsninger. En gjennomgående bra standard ute og inne vil gi framtidige reduserte vedlikeholdskostnader.

Resultat

 • Ringerike har nå utviklet tredje generasjons småhus.
 1. 2014: 3 småhus på 45 m2 (Hvalsmoveien)
 2. 2015: 2 småhus på 37 m2 (Heradsbygdveien)
 3. 2018: 2 småhus på 42 m2 (Høgåsveien)
 • Brukerne har oppnådd et verdig botilbud, større ro og eierskap til hjemmet sitt. Det er lite skadeverk på boligene. 

Bakgrunn

I 2011 ble boligsituasjonen for vanskeligstilte i Ringerike beskrevet som meget prekær. Det var behov for boliger både til vanskeligstilte generelt, og til mennesker med tyngre problemer innen rus og psykisk helse. Kommunestyret tok et bevisst standpunkt om å benytte seg av småhus som konsept til denne gruppen for å ivareta kommunens forpliktelser. Ved å velge et slikt konsept unngår man problemene som kan oppstå ved samlokalisering av mange personer med ensartete problemstillinger på ett sted.

Målsettinger

 • Skape boliger for å gi beboerne en verdig bosituasjon.
 • Etablere boliger som bidrar til å forebygge og forenkle vedlikeholdsbehov. Dette gjennom å legge vekt på kvalitet og detaljer i prosjektet, robuste materialer og gode tekniske løsninger.
 • Høyt fokus på tilgjengelighet, universell utforming og muligheten for å bli boende hele livet.
 • Bidra til økt bostabilitet. En sårbar gruppe skal gis mulighet til et verdig boforhold over tid.
 • Tjenester tilpasset den enkeltes behov.
 • Jobbe for å forebygge naboprotester (NIMBY - Not In My Backyard) 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Kommunen, ved Helse- og omsorgstjenesten, gjør en behovsvurdering på hvilken type bolig de trenger. Deretter bestiller Helse- og omsorgstjenesten boligene av Ringerike Boligstiftelse med en ramme for hva boligene skal koste, og hva de skal ta i husleie. 

Trinn 2:
Ringerike Boligstiftelse (RB), som eier av boligene Ringerike kommune leier, setter i gang prosessen med tegning og beskrivelser via sin forvalter Eiendomsservice Ringerike AS (ES). ES har egen arkitekt mal. Boligtjenesten får mulighet til å se tegninger og komme med innspill. Prosessen går videre via Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. 

Trinn 3: Byggeprosessen gjennomføres av Ringerike Boligstiftelse.

Sikre brukermedvirkning

I forbindelse med politisk behandling gikk saken til rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune. 

Finansiering

Småhusene som ble oppført i 2014
Småhusene har fått tilskudd til utleieboliger fra Husbanken etter gammel ordning med 40% tilskudd. Husbanken har lagt til grunn prosjektkostnader på 6 355 000,- og innvilget et tilskudd (etter tidligere ordning) tilsvarende 2 542 000,-.

Fakta fra Ringerike kommune:
Entreprisekostnad, kommunale utgifter, prosjekterings- og prosjektkostnader har blitt ca 5.1 mill. kroner eks. mva.

Dette er inkludert: 

 • Komplett med riving av eksisterende bolig på tomten
 • Sanering av asbestholdige eternittplater
 • 3 nye boliger inkludert sportsboder
 • Ny vannledning til boligene lagt inn fra hovedvannledning
 • Vanntåkeanlegg
 • Justert innkjøring, asfaltert, fra hovedvei
 • Et komplett utomhusanlegg

Tomtekostnad er ikke tatt med. 

Boligene: BTA 168 m2. (BRA pr. bolig 44,7m2)
Sportsbod: BTA 16,6 m2 (BRA 15,0m2)

Pris pr m2, bod iberegnet: kr 27 600/m2
Ringerike boligstiftelse er ikke mva. pliktige. Dette er deres reelle kostnader.

Suksessfaktorer

Prosessen er gjennomført 100% uten noen komplikasjoner, ei heller kostnadsoverskridelser.

 • Boligtjenesten fikk gitt innspill som var brukerrelatert.
 • Det ble brukt tomgangsleie i korte perioder for å sikre god brukersammensetning.
 • Kommunestyrets bevisste valg fra start ble en suksess.

Utfordringer underveis

Ringerike kommune tilkjennegav tidlig utfordringene i prosjektet. Disse ble sydd inn i en beskrivelse og ivaretatt. Boligene er bygd som forutsatt. På et tidlig stadium i prosessen ble prosjektet presentert for Husbanken. Dette for å høste synspunkter og diskutere løsninger.

Naboprotester 

Det kan være utfordrende å få vite at det skal bygges boliger for mennesker med rus- og psykiatriutfordringer i nabolaget. Naboprotester må derfor jobbes med og tas på alvor. Kommunen fikk etterhvert en god dialog med naboene og misforståelser ble ryddet bort. Kommunen satte opp et gjerde som hindret litt innsyn til en nabo. Det har i ettertid, med eller uten gjerde, ikke vært noe problem naboene i mellom.

Tips til andre

 • En boligstiftelse, som Ringerike kommune har, er et godt og viktig hjelpemiddel for å kunne få til et prosjekt som dette. Prosjekter blir dermed ikke rammet av kostnadsinnstramminger som en kommune får ved budsjettjusteringer i løpet av året. 

 • Det viktigste er uansett: Hva slags løsning vil dere ha? Hvilke krav setter bruker? Lag en realistisk kostnadsramme. Sørg for universell utforming og benytt materialer som tåler litt hardhendt bruk til tider.

Vedlegg

Hvalsmoveien 10, 3 småhus på 45 m2 - Presentasjon, EiendomsService Ringerike AS (PowerPoint-presentasjon/PDF)

Heradsbygdveien 2, 2 småhus på 37 m2 - Tegninger og bilder (PDF)

Høgåsveien, 2 småhus på 42 m2 - Tegninger (PDF)

Publiserte artikler

Ringerikes blad: Spesialtilpasset i hver minste detalj

Videreføring av arbeidet

Prosjektene anses som meget vellykkede. Ringerike boligstiftelse som er byggherre og drifter, har totalt tre prosjekter. Småhusene har ulik størrelse, men ivaretar de samme kvalitetene i stor grad, og tildeles til samme målgruppe. Resultatene så langt gjør at Ringerike ønsker seg, og har behov for, flere småhus.


Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon