Småhus i Sandnes med tilskudd til utleieboliger

Sandnes kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Småhus i sandnes
Foto: Småhus i Sandnes kommune. 
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Ansvarlig enhet:
Mestringsenheten, Boligtjenesten og Sandnes Eiendom KF
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Småhus
Beliggenhet: Variasjon i plassering for å få riktig bolig til personen, og for å unngå utfordringer ved opphoping av beboere og begrense belastning for nærmiljø.
Målgruppe: Personer av begge kjønn med omfattende rusutfordringer og eventuelle psykiske vansker.
Antall: 18 småhus
Bemanning: Ikke bemanning knyttet til selve boligene. Beboere får tjenester etter HOL, etter behov. I tillegg tilsyn av miljøvaktmester.
Tilgjengelighet: 3 hus har døgnbemannet base
Ferdigstillelse: 2012- 2019
Eieform: Kommunal
Småhus er små frittliggende boliger for personer med rusproblematikk og eventuelt psykiske vansker. Målgruppen har ofte har vært bostedsløs i lengre perioder. Det har vært utfordrende å finne egnede tomter til dagens småhus, både med tanke på plassering og nærmiljø. Samtidig viser erfaringene at boligene fungerer svært godt når de først er tatt i bruk.

Resultat

 • Økt antall småhus.
 • Bostabilitet for brukergruppen. Erfaringene viser at kombinasjonen av boligtype, lokalisering og tilpassede oppfølgingstjenester har bidratt til varig bosetting av bostedsløse.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Økt kvalitet på kartlegging og dokumentasjon på behov.
 • Høy brukertilfredshet for de fleste.

Bakgrunn

Kommunen erfarte at en gruppe innbyggere var langvarig bostedsløse. Det var forsøkt flere ulike boligløsninger, men man lyktes ikke i å skape varige boforhold.

Målsettinger

 • differensierte botilbud for mennesker med langvarig bostedsløshet og rusproblematikk for å sikre denne beboergruppen gode bomiljø og bostabilitet
 • likeverdige muligheter for gode livsvilkår for alle

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Målgruppen

Målgruppen for småhus er personer som ofte har vært bostedsløse i lengre perioder. De trenger omfattende hjelp for å mestre boforholdet på grunn av rusavhengighet og eventuelt psykiske utfordringer, og de synes det er svært utfordrende å bo tett på andre.

De har bodd i kommunal gjennomgangsbolig i borettslag/sameie, eller andre samlokaliserte botilbud (bofellesskap) før. Utfordringer som for eksempel samling av ting og risiko knyttet til brannvern gjør at vanlige utleieboliger eller samlokaliserte botilbud ikke er egnet. Som følge av manglende botilbud, har mange i målgruppen bodd på hospits over lengre tid.

Forankring hos politisk og administrativ ledelse

Småhusutvikling har hatt meget stort politisk og administrativt fokus. Dette gjenspeiles i et betydelig antall politiske saker knyttet til tema, og at det er avsatt midler til gjennomføringen i Handlings- og økonomiplanen. Videre er opptrappingsmidler nyttet til oppfølgingsressurser/ tjenester til formålet. Den boligsosiale planen forankrer arbeidet. I tillegg er det utarbeidet egen “prinsippsak” og veileder/ informasjonsdokument for småhussatsning. Tomtebehovet er tatt inn i kommuneplanens arealdel.

Arbeidet har bidratt til bedre samarbeid og faste strukturer for gjennomføringen av småhusetablering.

Forankring i kommuneplan

Følgende prinsipp fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025 er særlig relevante for etablering av småhus:

Kommunen skal tilby sine tjenester og tilrettelegge byutviklingen, slik at alle oppfatter at de har likeverdige muligheter for gode livsvilkår.
Det kommunale botilbudet skal være geografisk spredt og omfatte varierte boligstørrelser og typer av boliger.

Kommunale utleieboliger skal integreres i ordinære boområder. Nærhet til senterfunksjoner og god tilgang til kollektivtransport er viktige kriterier i forhold til lokalisering. Varig bosetting av sosialt vanskeligstilte som ikke har sin tilhørighet i ordinære bomiljø skal prioriteres. Målgruppen er svært sårbar, derfor skal deres boligpreferanser og behov vektlegges i plansammenheng, eksempelvis med tilrettelegging for etablering av småhus.

Det utvikles differensierte botilbud for mennesker med langvarig bostedsløshet og rusproblematikk som sikrer denne beboergruppen gode bomiljø og stabilitet. I alle plansaker skal muligheter for areal og eller bygg til bosetting av denne brukergruppen være et tema.

Se for øvrig prinsippsaken og veileder/ informasjonsdokumentet som er vedlegg til eksempelet.

Utforming av bolig

Viktige egenskaper ved boligens utforming er robuste materialer, skjermet innsyn, oversiktlig planløsning og brannvern. Større vindusareal og ekstra takhøyde bidrar til å øke boligkvaliteten. Tilgang til kollektivtilbud og plassering i randsone av øvrig bebyggelse er viktig med tanke på lokalisering.

Husleiekontrakt med tilleggsavtale

Småhusene leies ut på ordinære husleiekontrakter ved Boligtjenesten og er et varig botilbud. Før innflytting inngår beboer en frivillig avtale om oppfølging av leieforholdet og boligen. I tillegg mottar beboerne timebaserte oppfølgingstjenester fra Mestringsenheten.

Beboerne

De fleste av beboerne er svært fornøyde med småhuset de har fått. Flere beboere uttrykker et stort eierforhold til boligen og tilhørighet til nærmiljøet. Småhus etterspørres av de i målgruppen som ikke har et varig botilbud.

Nærmiljø

Kommunen har mottatt svært få klager fra nærmiljøene etter at småhusene er tatt i bruk. Naboer har telefonnummer til ansvarlige for oppfølging i Sandnes kommune, og det tas tak i eventuelle utfordringer fortløpende med beboer og involverte aktører. Kommunen har laget en egen informasjonsplan overfor naboer og nærmiljø, se vedlegg.

Målgruppen kan ha en livsstil og boevne som medfører noen utfordringer for omgivelsene. Oppfølgingstjenestene mottar eksempelvis bekymringsmeldinger om nasking, sprøyter, brannvern og avfallshåndtering. Erfaringer viser at antall bekymringsmeldinger reduseres når brukeren blir bosatt i småhus.

Vedlikehold

Sandnes Eiendomsselskap KF melder at vedlikeholdskostnader er minimale på grunn av robustheten på boligene, som har vist seg å holde mål. Også Boligtjenesten og Mestringsenheten er fornøyde med robustheten og at boligene tåler mye.

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

Høy grad av brukermedvirkning i forhold til tjenestene i boligene. Begrenset brukermedvirkning i forhold til plassering/tomtevalg og utforming.

Finansiering

Det er avsatt investeringsmidler til 18 nye småhus, samt en årlig bevilgning til 2 småhus pr år i gjeldende økonomiplan. Fram til 2022 planlegges det å øke antall småhus fra 12 til om lag 45. 

Framdrift i byggeprosjektene avhenger i stor grad av tilgang på egnede tomter.

Utfordringer underveis

 • NIMBY (not in my backyard): Protester i nabolag mot etablering av småhus. Vi utarbeidet en plan for informasjonsarbeid, se vedlegg.
 • Vi har arbeidet mye med å skape en felles grunnholdning som munner ut i praktiske løsninger i forhold til å bosette personer med omfattende behov, mellom tomteselskap, planmyndighetene og helse og velferdstjenestene. Dette fremkommer i prinsippsaken og vår kommunale veileder for småhus (vedlagt).
 • Det har vært utfordrende å finne egnede tomter til dagens småhus, både med tanke på plassering og nærmiljø.

Tips til andre

 • Det kreves god forankring og felles forpliktelse, og godt samarbeid mellom plan, tomteselskap, byggesak og eiendomsselskap og opp mot levekårstjenestene for å fremskaffe slik boliger på egnede tomter.
 • NIMBY-utfordringer kan være utfordrende og en må jobbe bredt for å skape forståelse og trygghet i nabolag.

Vedlegg