Småhus i Melhus kommune med investeringstilskudd

Melhus kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
småhus i melhus
Ansvarlig aktør:
Melhus kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Småhus, beboerne har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Beliggenhet: Fire boliger på to forskjellige sentrumsnære tomter.
Målgruppe: Personer med sammensatte rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser)
Antall: 2 boliger på 33 m2 og 2 boliger på 39 m2.
Bemanning: Ingen fast bemanning, ambulerende team fra enten hjemmesykepleie eller Idrettsveien bofellesskap
Ferdigstillelse: 2016
Eieform: Kommunal
Målsetningen med prosjektet var å utvikle robuste, helsefremmede boliger tiltenkt rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte. Prosjektet var samarbeid mellom Melhus kommune, SINTEF Byggforsk og Husbanken. Det er bygd fire boliger på to forskjellige tomter. Det er valgt ulike konsepter med tanke på materialvalg og størrelse på de to boligprosjektene, men målet om å tilpasse bomiljøene til målgruppens behov er felles.

Resultat

Etter to års bruk erfarer kommunen at boligene utgjør et stabilt bomiljø for de som bor der, og at tilbudet gir kommunen en større helhet i botilbudet. Boligene har robuste materialer som gir mindre vedlikehold for kommunen, men de er likevel hjemmekoselige og bidrar til å gi beboerne et verdig liv.

Se også eksempelet: Samlokaliserte boliger med døgnbemanning i Melhus kommune

Bakgrunn

 • Melhus kommune har som mål å ha et bredt og mangfoldig bo- og tjenestetilbud til mennesker med sammensatte rus/psykiatriske utfordringer.
 • Kommunen hadde tidligere et småbruk med 4 leiligheter for ROP-gruppen, men dette ble revet og de fire leilighetene måtte dermed erstattes. Det ble besluttet å benytte to områder satt av til boligsosiale formål.
 • Utgangspunktet for prosjektet «Robuste boliger» var ønske om å gi personer med store og sammensatte utfordringer et godt botilbud. Det var også ønske om å få på plass et botilbud med sentral beliggenhet, slik at oppfølgingen fra kommunale tjenester og politi ble mer effektiv.

Målsettinger

 • Kommunen ønsket å utvikle boliger for personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) med robuste materialvalg, men som likevel var hjemmekoselige og i et ordinært bomiljø – og som ga beboerne økt verdighet.
 • Boligene skulle også være med å redusere sårbare overgangsfaser etter behandling (Mælabakken).
 • Det var også et mål å få etablert et botilbud som skilte mellom personer i aktiv og passiv rus (under behandling). Lundebroen ble tiltenkt personer i aktiv rus, mens Mælabakkens målgruppe er personer i behandling.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Prosjektet ble forankret i kommunens årlige aktivitetsplan for boligsosialt arbeid, med utgangspunkt i kommunens samarbeidsavtale med Husbanken. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som bestod av NAV, bygg og eiendom, rus/psykiatri-tjenesten og politiet. Arbeidsgruppa gjennomførte bl.a. studietur til andre kommuner. I tillegg engasjerte kommunen SINTEF Community (tidligere SINTEF Byggforsk) i utviklingsarbeidet. Dette ble finansiert med Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd. SINTEF bidro med kompetanse knyttet til lokalisering, bokvalitet, utforming, materialvalg og tekniske løsninger, i tillegg til at de dokumenterte prosessen med å få de fire boligene på plass.

Arbeidsgruppa la følgende forutsetninger til grunn for arbeidet:

 • strategisk beliggenhet (tjenester, off. kommunikasjon, lege)
 • ordinære bomiljø
 • robuste materialvalg – men likevel «hjemmekoselig»
 • boliger som gir verdighet, mulighet for helsegevinst og normalisering. Ikke bare et tak over hodet, men et hjem.
 • vaktmestertjeneste, samt et pent uteområde
 • rustjenestens oppdrag med å ivareta brukerperspektivet
 • boligen kan brukes som midlertidig bolig ved behov
 • ikke et «Housing first-prosjekt», men et «Bolig først-prosjekt»
 • bolig skal være med å redusere sårbare overgangsfaser
 • reduserte FDV-kostnader og kostnader over sosialbudsjettet

I etterkant vil kommunen anbefale at også brannvesenet deltar i denne type utviklingsarbeidet for målgruppa. Brannvesen og politi er ofte i kontakt med mange i målgruppen. Brannvesenet er opptatt av sikre løsninger i boligene for å unngå branntilløp, og kan ha nyttige innspill i planleggingsfasen av boligene. Neste gang vil brannvesenet bli involvert i planleggingen. 

På Mælabakken er boligen plassbygd, og tegnet og utviklet av Dafro AS. På Lundebroen er boligene modulbygg fra Estland, levert på tomta 95 prosent ferdigbygget av Dovre Moduler.

Det er også valgt ulike materialer til pilotboligene. Dette gir et godt grunnlag for å høste erfaringer fra ulike konsepter og løsninger. Det er valgt innvendige og utvendige bygningsmaterialer som tåler mye, men som er funksjonelle og skaper en følelse av normalitet, noe som er hovedfokus i prosjektet.

De beste boligene
De plassbygde boligene har best kvalitet, og kommunen regner med å få mindre drifts- og vedlikeholdskostnader her. Plassbygde boliger vil mest sannsynlig bli foretrukket i framtidige prosjekt. 

småhus Melhus
Bilde: Småhus i Melhus kommune


Tjenester
De som får tildelt boligene må ha vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, i og med at man har fått investeringstilskudd fra Husbanken. Tjenester fra rus og psykiatritjenesten er tilgjengelig hele døgnet. Recovery-tankegangen ligger til grunn for oppfølgingen.

Naboskap
Det er ikke gjort spesielle tiltak overfor nabolag og naboer. Her vurderte man at det var best å «ta det som kommer» enn å informere på forkant, som kunne skape mer støy. Det er viktig at kommunen vurderer behovet for informasjon opp mot vår rett til å bosette vanskeligstilte. 

Politisk- og administrativ forankring

Både administrativt og politisk nivå så et behov for gode boliger til denne gruppen. Prosjektet ble forankret administrativt på kommunalsjefnivå og politisk nivå i helse og omsorgskomiteen.

Kommunestyret vedtok en åpen bevillingssak for ervervelse av kommunale boliger, som ble benyttet til å dekke kommunens egenandel i prosjektet.

Kommunen hadde egen prosjektleder for prosjektet (samme person som er programleder for Husbankens kommuneprogram). Prosjektlederen hadde ansvar for fremdrift og koordinering, inkludert løpende informasjon til administrativ og politisk ledelse.

Medlemmer i prosjektgruppa ble valgt fordi de hadde engasjement for vanskeligstilte personer, og fordi de hadde myndighet til å ta raske beslutninger. Prosjektet ble gjennomført med forholdsvis tett møteplan og tydelig ansvarsfordeling.

Samarbeid på tvers

Melhus kommune tildeler alle boliger i et felles tverrfaglig team. Tildeling av bolig har egne rutiner. Siden kommunen gjør tildelinger i fellesskap har tjenestene (ulike sektorer) lært hverandre å kjenne. Dette er en fordel når man skal prioritere blant boligsøkere med sammensatte utfordringer.

Sikre brukermedvirkning

Kommunen forsøkte å involvere kommende leietakere i utviklingsarbeidet, men dette ble veldig uforutsigbart, så rustjenesten i kommunen fikk i oppdrag å ivareta brukerperspektivet. De har god kjennskap til brukerne og behovene deres, og snakket om bolig i møter de hadde med enkeltbrukere av tjenesten.

Finansiering

Kommunen fikk investeringstilskudd fra Husbanken for å bygge de fire boligene i Lundebroen og Mælabakken, der Husbanken stilte krav om at boligene skulle tildeles personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Kommunestyresaken var en bevilling med et rammebeløp til kjøp av kommunale boliger.

Tips til andre

 • Prosjektet ble etablert i et tett samarbeid med SINTEF Community (før: SINTEF Byggforsk).
 • Et bredt samarbeid både internt i kommunen og med eksterne aktører har vært viktig for resultatet av prosjektet.
 • Husbanken støttet de fire boligene med investeringstilskudd, det var en viktig økonomisk faktor.
 • De fire boligene ble bygd på ulik måte (plassbygd og modulbygg) og med ulike materialer og tekniske løsninger. Driftsansvarlig i kommunen sier det har vært lite problemer med boligene, og løsninger og materialbruk har fungert bra.
 • Teknisk rom ble bygd med egen adkomst, det gjør vedlikeholdsarbeidet enklere når det f. eks er problemer med varmepumpe eller ventilasjon.
 • Fordi boligene ikke er for store, er det enklere for beboerne å holde orden i eget hjem.
 • Alle boligene har separat soverom.
 • Kommunen tok også noen økonomiske valg med tanke på møblering. Skap og hyller fra Ikea er enklere å erstatte hvis de går i stykker, mens dyre, integrerte løsninger koster mye å reparere.

Vedlegg